೮. ಅನ್ನಂತ ಕಲ್ಪಕ್ಕೆ

ಅನ್ನಂತ ಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಮೊರೆ ಬಿದ್ದವಗೆ
ಖಿನ್ನತೆಯಿಲ್ಲವೆಂಬುದ ಕೇಳಿ ಬಲ್ಲೆ
ಚಿಣ್ಣ ಧ್ರುವ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಮೊದಲಾದ ಭಕುತರ
ಘನ್ನತೆ ಏನೆಂಬೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ
ಮನ್ನಿಸು ಮಹರಾಯ ವಿಜಯವಿಠ್ಠಲರೇಯ
ಬಿನ್ನಪ ಕೈಗೊಂಡು ಭಕುತನ್ನ ಪಾಲಿಸೊ ।।

Transliteration:

Annanta kalpakke ninna more biddavage

khinnateyillavembuda keLi balle

chiNNa dhruva prahlaada modalaada bhakutara

ghannate aenembe lokhadalli

mannisu maharaaya vijayavitthalareya

binnapa kaigondu bhakutanna paaliso

Translation:

Those who have taken refuge under you, for aeons, have no sorrow, so have I heard.

How do I describe the greatness of your devotees, beginning with the infants Dhruva and Prahlaada!

Forgive me (for even asking), O great Lord, Vijaya Vitthala! Kindly consider my prayers, and take care of your devotee!

Composer: Shri. Vijayadasaru (Ankita naama: Vijaya Vitthala)

Raga: Kalawati (Hindustani)

Tala: n/a (Ugabhoga)

Reference version: Puttur Narasimha Nayak

೭. ಅಂತರಂಗದ ಕದವು

ಅಂತರಂಗದ ಕದವು ತೆರೆಯಿತಿಂದು ।।ಪ।।
ಎಂತು ಪುಣ್ಯದ ಫಲವು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ದೊರಕಿತೊ ಎನಗೆ ।।ಅ।।

ಏಸುದಿನವಾಯಿತೊ ಬೀಗಮುದ್ರೆಯ ಮಾಡಿ
ವಾಸವಾಗಿದ್ದರೋ ದುರುಳರಿಲ್ಲಿ
ಮೋಸವಾಯಿತು ಇಂದಿನ ತನಕ ತಮಸಿನ
ರಾಶಿಯೊಳಗೆ ಹೂಳಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ।।೧।।

ಹರಿಕರುಣವೆಂಬಂಥ ಕೀಲಿ ಕೈ ದೊರಕಿತು
ಗುರುಕರುಣವೆಂಬಂಥ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ
ಪರಮ ಭಾಗವತರ ಸಹವಾಸದಲಿ ಪೋಗಿ
ಹರಿ ಸ್ಮರಣೆಯಿಂದಲ್ಲಿ ಬೀಗಮುದ್ರೆಯ ತೆಗೆದೆ ।।೨।।

ಸುತ್ತಲಿದ್ದವರೆಲ್ಲ ಪಲಾಯನವಾದರು
ಭಕ್ತಿಕಕ್ಕಡವೆಂಬ ಜ್ಞಾನದೀಪ
ಜತ್ತಾಗಿ ಹಿಡಿಕೊಂಡು ದ್ವಾರದೊಳಗೆ ಪೊಕ್ಕೆ
ಎತ್ತನೋಡಿದರತ್ತ ಶೃಂಗಾರಸದನ ।।೩।।

ಹೊರಗೆ ದ್ವಾರವು ನಾಲ್ಕು ಒಳಗೈದು ದ್ವಾರಗಳು
ಪರ ದಾರಿಗೆ ಪ್ರಾಣ ಜಯವಿಜಯರು
ಮಿರುಗುವ ಮಧ್ಯಮಂಟಪ ಕೋಟಿರವಿಯಂತೆ
ಸರಸಿಜನಾಭನ ಅರಮನೆಯ ಸೊಬಗು ।।೪।।

ಸ್ವಮೂರ್ತಿಗಣ ಮಧ್ಯ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದೈಕ
ರಮೆಧರೆಯರಿಂದ ಲಾಲಿಂಗಿತ್ವದಿ
ಕಮಲಜಾದಿಗಳಿಂದ ತುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ ಹೃದಯ
ಕಮಲದೊಳಗಿರುವ ವಿಜಯವಿಠ್ಠಲನ ಕಂಡೆ ।।೫।।

 

Transliteration:

P: Antharangada kadavu tereitindu

A: Enthu punyada phalavu praapti dorakito enage

 

1. Esudinavaayito beegamudreya maadi

vaasavaagiddaro durularilli

mosavaayithu indhina tanaka tamasina

raashiyolage hooli kaanisutiralilla

 

2. Harikarunavembantha keelikai dorakitu

gurukarunavembantha shaktiyinda

parama baagavatara sahavaasadali pogi

hari smaraneyindalli beega mudreya thegede

 

3. Sutthaliddavarella Palaayanavaadaru

Bhaktikakkadavemba gnaanadeepa

jattaagi hidikondu dwaradolage pokke

eththanodidharattha shrungaarasadana

 

4. Horage dwaravu naalku olagaidu dwaragalu

para dhaarige praana jayavijayaru

miruguva madhyamantapa kotiraviyante

sarasijanaabhana aramaneya sobagu

 

5. SwamurtigaNa madhya sacchidanandaika

ramedhareyarindha laalingitvadi

kamalajaadigalinda tutisikolluta hrudaya

kamaladolagiruva shri vijayavitthalana kande

 

Translation:

The door to my soul has opened today!

How lucky am I to receive the rewards for my good deeds!

When was this door locked and sealed? Was this place inhabited by the wicked ones? All these days have been in vain. Perhaps, it was buried in my pile of ignorance, and hence invisible to me.

The key, that is Shri Hari’s grace, came to me, thanks to the power of Guru’s blessings. I joined the company of sincere devotees, and by meditating upon Shri Hari, I opened the sealed lock.

Everyone (and everything) around me vanished. I held tightly in my hand, the torch of Bhakti, which is also the light of Gnana and entered the door. All around me, was this beautiful palace!

This palace was flanked by nine openings, four outer and five inner (nava dwaras). The door to the higher realm was guarded by Jaya and Vijaya. Beyond the threshold, I could behold the central hall (Madhya Mantapa), which shone like a million suns. Such was the splendor of the Lotus-naveled Shri Hari’s abode!

Surrounded by realized souls, there stood the absolute blissful consciousness that is Lord Hari, embracing Sridevi and Bhudevi. Showering him with varied flowers, I stood there, witnessing Shri Vijaya Vitthala who resides inside my heart!

Composer: Shri. Vijaya dasaru (Ankita naama: Vijaya Vitthala)

Raga: Jana Sammodhini

Tala: Kanda Chapu

Reference version: Puttur Narasimha Nayak *

Note: * We also found versions by Vidyabhushana and others.  We chose this one for the way it conveys the majesty of the moment.

 

 

 

 

೬. ಅಡಿಗಳಿಗೊಂದಿಪೆ

ಅಡಿಗಳಿಗೊಂದಿಪೆ ಪುರಂದರ ಗುರುವೆ ।।ಪ।।

ಕಡು ಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತಿ ವೈರಾಗ್ಯದ ನಿಧಿಯೇ ।।ಅ।।

ವರ ಮಧ್ವಮತ ಕ್ಷೀರಾಂಬುಧಿಗೆ ಚಂದ್ರನಾದೆ
ಗುರು ವ್ಯಾಸರಾಯರಿಂದುಪದೇಶಗೊಂಡೆ
ಎರಡೆರಡು ಲಕ್ಷದೆಪತ್ತು ಐದುಸಾವಿರ
ವರ ನಾಮಾವಳಿ ಮಾಡಿ ಹರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದೆ ।।೧।।

ಗಂಗಾದಿ ಸಕಲ ತೀರ್ಥಂಗಳ ಚರಿಸಿದ
ರಂಗವದನ ವೇದವ್ಯಾಸನ
ಹಿಂಗದೆ ಮನದಲ್ಲಿ ನೆನೆದು ನೆನೆದು ಮೆರೆವ
ಮಂಗಳ ಮಹಿಮೆಯ ನುತಿಸಿ ನುತಿಸಿ ನಾ ।।೨।।

ನಿನ್ನತಿಶಯಗುಣ ವರ್ಣಿಸಲಳವಲ್ಲ
ನಿನ್ನ ಸೇವಕನ ಸೇವಕನೆಂತೆಂದು
ಪನ್ನಗಶಯನ ಮುಕುಂದ ಕರುಣ ಪ್ರ
ಸನ್ನ ವಿಜಯವಿಠ್ಠಲ ಸಂಪನ್ನ ।।೩।।

Transliteration:

P: Adigaligondippe purandara guruve

A: Kadu gnaana bhakti vairaagyada nidiye

1. Vara madwamata ksheeraambudhige chandranaathe

guru vyaasaraayarindupadeshagonde

eraderadu lakshadheppathaidhu saavira

vara naamavali maadi harige arpisidhe

2. Gangadi sakala theerthangala charisida

rangavadana vedavyasana

hingade manadhalli nenedu nenedu mereva

mangala mahimeya nuthisi nuthisi na

3. Ninnathishayaguna varnisalaLavalla

ninna sevakana sevakanentendu

pannaga shayana mukunda karuna pra

sanna vijayavitthala sampanna

Translation:

I will prostrate myself before your feet, O Guru Purandara! (in reference to Purandara dasaru).

O the bestower of rigorous knowledge, devotion and dispassion!

You became the moon for the bountiful ocean of milk, that is the Madhwa philosophy. You gained wisdom under the tutelage of Shri. Vyasarajaru. You composed 4,75,000* songs and dedicated to Lord Hari.

I shall relentlessly ponder upon and praise the glories of the beautiful faced Lord Veda Vyasa, who roamed about the holy rivers such as Ganga.

There is no limit to describing your wondrous qualities. I will happily serve whoever serves you, O Lord, Pannaga Shayana (the one who sleeps on the snake bed), Mukunda (the giver of Mukti), Karuna (the merciful), Prasanna (the peaceful), VijayaVitthala Sampanna (the virtuous).

Composer: Shri. Vijayadasaru (Ankita naama: Vijayavitthala)

Raga: Abhogi

Tala: Adi

Reference: N/A (Original tune)

Notes:

*Going by other references, we have updated third line of first charanam to meaning 4,75,000 (eraderadu lakshadeppathaidu saavira) which originally read 4,25,000 (eraderadu lakshadippathaidu saavira).