೧೮. ಅನಿಮಿತ್ತ ಬಂಧು

ಅನಿಮಿತ್ತ ಬಂಧು ಅತಿದಯಾಸಿಂಧು
ಆನತ ನಾನೆಂದು ಅಭಯ ನೀಡಿಂದು ।।ಪ।।

ಮಧುಕೈಟಭಾರಿ ಮುರಾನ್ತಕೋದಾರಿ
ಮದನೋದ್ಭವಕಾರಿ ಮನ್ನಿಸೆನ್ನನುದಾರಿ ।।೧।।

ವೈಕುಂಠಸದನ ವಜ್ರಾಭರಣ
ಶ್ರೀಕರವದನ ಸಲಹೆನ್ನನುದಿನ ।।೨।।

ಬಿಸಜಜನಯ್ಯ ಬರುಹಿ ಸುರಯ್ಯ
ಪ್ರಸನ್ವೆಂಕಟಯ್ಯ ಪಾಪವಾರಿಸಯ್ಯ ।।೩।।

Transliteration:

P: Animitta bandhu atidaya sindhu

Aanatha naanendhu abhaya needindhu

1.  Madhukaitabaari muraantakodhari

madhanodbhavakaari mannisennanudaari

2. Vaikuntasadana vajrabharana

shreekaravadana salahennanudina

3. Bisajajanayya baruhi surayya

prasannvenkatayya paapavaarisayya

Translation:

Oh, unconditional friend, and ocean of immense mercy! I am forever obedient to you, grant me your protection!

Oh the slayer of Madhu-Kaitabha1, and the killer of Mura2! You are the father of Kamadeva! Please generously forgive me.

Oh the dweller of Vaikunta, adorned by diamonds! One whose face is resplendent like the red lotus, protect me everyday!

Oh the father of Lord Brahma (born out of a lotus), and the God of suras, please come! Oh Lord PrasannVenkata please destroy my sins!

Composer: Shri Prasanna Venkatadasaru (Ankita naama: Prasannvenkata)

Raga: Vachaspati

Tala: Adi

Reference: Tirumale Srinivas Chami

1 https://en.wikipedia.org/wiki/Madhu-Kaitabha
2 http://www.hindu-blog.com/2013/12/story-of-demon-mura.html