೮. ಅನ್ನಂತ ಕಲ್ಪಕ್ಕೆ

ಅನ್ನಂತ ಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಮೊರೆ ಬಿದ್ದವಗೆ
ಖಿನ್ನತೆಯಿಲ್ಲವೆಂಬುದ ಕೇಳಿ ಬಲ್ಲೆ
ಚಿಣ್ಣ ಧ್ರುವ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಮೊದಲಾದ ಭಕುತರ
ಘನ್ನತೆ ಏನೆಂಬೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ
ಮನ್ನಿಸು ಮಹರಾಯ ವಿಜಯವಿಠ್ಠಲರೇಯ
ಬಿನ್ನಪ ಕೈಗೊಂಡು ಭಕುತನ್ನ ಪಾಲಿಸೊ ।।

Transliteration:

Annanta kalpakke ninna more biddavage

khinnateyillavembuda keLi balle

chiNNa dhruva prahlaada modalaada bhakutara

ghannate aenembe lokhadalli

mannisu maharaaya vijayavitthalareya

binnapa kaigondu bhakutanna paaliso

Translation:

Those who have taken refuge under you, for aeons, have no sorrow, so have I heard.

How do I describe the greatness of your devotees, beginning with the infants Dhruva and Prahlaada!

Forgive me (for even asking), O great Lord, Vijaya Vitthala! Kindly consider my prayers, and take care of your devotee!

Composer: Shri. Vijayadasaru (Ankita naama: Vijaya Vitthala)

Raga: Kalawati (Hindustani)

Tala: n/a (Ugabhoga)

Reference version: Puttur Narasimha Nayak