೨. ಅಹುದೊ ಹನುಮಂತ

ಅಹುದೊ ಹನುಮಂತ ನೀನಹುದೊ ಬಲವಂತ
ನೀನಹುದೊ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣ ಮೂಲಗುರು ಅಹುದೊ ।।ಪ।।

ಅಹುದೊ ಧರಣಿಯ ಮ್ಯಾಲೆ ದಿವಾಕರನ ಪ್ರಭೆಯಂತೆ
ಅಹುದೊ ಮಧ್ವಮತಕೆ ಬಿರುದು ನೀ ಅಹುದೊ ।।ಅ।।

ಅಂಜನೆಯ ಗರ್ಭದಲಿ ಉದ್ಭವಿಸಿದ್ಯೊ ನೀನು
ಸಂಜೀವನವ ತಂದ್ಯೊ ಸಕಲ ಕಪಿಗಳಿಗೆ
ಮಂಜುಭಾಷಣ ನೀನು ಶರಧಿಯನು ದಾಟಿದೆಯೊ
ಕಂಜಾಕ್ಷಿ ಸೀತೆಗೆ ಉಂಗುರವನಿತ್ತೆ ।।೧।।

ಕುಂತಿಯ ಗರ್ಭದಲಿ ಉದ್ಭವಿಸಿದ್ಯೊ ನೀನು
ಪಂಥವನಾದಿ ದಾಯಾದ್ಯರೊಡನೆ
ಕಂತುಪಿತನ ಕೂಡಿ ಕೌರವರ ಗೆಲಿದ್ಯೊ
ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಕೈಗೊಂಡೆ ।।೨।।

ಮಧ್ವಾವತಾರದಲಿ ಮುನಿವೇಷವನು ತಾಳಿ
ಅದ್ವೈತವೆಂಬೋ ಅರಣ್ಯವನು ತರಿದೆ
ಮಧ್ವಶಾಸ್ತ್ರವೆಂಬೊ ಮತವ ನಿರ್ಣೈಸಿದೆ
ಮುದ್ದು ಹಯವದನದಾಸ ನೀನಹುದೊ ।।೩।।

Transliteration:

P: Ahudho hanumantha neenahudho balavantha

neenahudho mukhyapraana moolaguru ahudho

A: Ahudho dharaniya myaale dhivaakarana prabheyanthe

ahudho madhwamathake birudhu nee ahudho

1.  Anjaneya garbadhali udbhavisidhyo neenu

sanjeevanava thandhyo sakala kapigalige

manjubhaashana neenu sharadhiyanu dhaatidheyo

kanjaakshi seethege unguravanithe

2. Kuntiya garbadhali udbhavisidhyo neenu

panthavanaadi dhaayaadhyarodane

kanthupithana koodi kauravara gelidhyo

santhoshadhindha saamraajya kaigonde

3. Madhwaavatharadhali muniveshavanu thaaLi

advaitavembo aranyavanu tharidhe

madhwashaastravembo mathava nirnaisidhe

muddu hayavadanadaasa neenahudho

Translation:

Yes, you are Lord Hanuman! Yes, you are the mighty one! Yes, you are the life force and the foundational teacher!

Yes, you are the rays of sun on earth, and the pride of Madhwa philosophy!

You took birth in the womb of Anjana Devi, and brought the Sanjeevani mountain to heal the fellow wounded vaanaras. You, the sweet spoken, crossed the ocean, and the presented the ring (of Lord Rama) to the lotus-eyed Seeta Devi.

You took birth in the womb of Kunti Devi, and engaged in debates with your relatives. You teamed up with the father of Manmatha (Lord Krishna) and defeated the Kauravas, and happily recaptured your kingdom.

You took the form of a saint in your Madhwa avatar, and destroyed the forest of Advaita. You established the school of Madhwa philosophy, you are the beloved disciple of the Horse-faced Lord (Hayavadana/Hayagriva).

Composer: Shri Vadirajaru (Ankita naama: Hayavadana)

Raga: Thodi

Thala: Kanda Chaapu

Reference: N/A (Original Composition)