೧೭. ಅಂಜಿಕೆ ಯಾಕೆನಗೆ

ಅಂಜಿಕೆ ಯಾಕೆನಗೆ ಅಂಜಿಕೆ
ಕಂಜನಾಭ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ದಯವಿರಲು ।।ಪ।।

ಅಶನ ವಸನವನ್ನು ಕುಳಿತಲ್ಲೆ ನಡೆಸುವ
ನಿಶಿದಿನ ನೀಚರ ಅಧೀನ ಮಾಡದೆ
ಹಸನಾಗಿ ತನ್ನಂಘ್ರ್ಿ ನೆರಳೊಳು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟು
ಕುಶಲದಿ ಸಾಕುವ ದೊರೆಯ ನಂಬಿದ ಬಳಿಕ ।।೧।।

ಹುಲ್ಲು ಕಚ್ಚಿ ಕಲ್ಲು ಹೊತ್ತು ದನವನುಳ್ಳ
ಕ್ಷುಲ್ಲ ಜೀವರನೆಲ್ಲ ಕಾಯುವ ಶಕ್ತಿ
ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರವ ಮಾಡುವ ಬಲ ನನ
ಗಿಲ್ಲೆಂದು ಆಯಾಸಬಡಲೀಸದವನಿರೆ ।।೨।।

ಆವಾವ ಕಾಲದಿ ಆವಾವ ದೇಶದಿ
ಸೇವೆಗೆ ನಾ ತಪ್ಪೆ ಕೃಪೆ ತಪ್ಪಿಸ
ಭಾವಿಕರೊಡೆಯ ಪ್ರಸನ್ವೆಂಕಟಾದ್ರೀಶ
ಸಾವು ಕಳೆದು ಜೀವಕಾಶ್ರಯನಾಗಿರೆ ।।೩।।

Transliteration:

P: Anjike yaakenage anjike

kanjanaaba shrinivasana dayaviralu

 

1. Ashanavasanavannu kuLithalle nadesuva

nishidina neechara adheena maadadhe

hasanaagi thannanghri neraLoLu bichchitu

kushaladi saakuva doreya nambida baLika

 

2. Hullu kachchi Kallu hoththu dhanavanulla

kshulla jeevaranella kaayuva shakti

ella vyavahaarava maaduva bala nana

gillendu aayaasabadaleesadhavanire

 

3. Aavaava kaaladi aavaava deshadi

sevege naa thappe krupe thappisa

bhaavikarodeya prasanvenkataadhreesha

saavu kaLedhu jeevakaashrayanaagire

 

Translation:

Fear? Why must I fear? When I have the grace of the Lotus-naveled Shrinivasa, … (why must I fear?)

Without being dependent on the inferior beings who just sit here and go about their livelihood (food and clothing), I have sought protection under the beautiful feet of He who comforts and protects me. Having trusted him, … (why must I fear?)

He, who protects even the minute organisms which live on/inside the cows as they graze and carry their burden, does not ever feel exhausted and overwhelmed by the magnitude of his tasks. When He is around, … (why must I fear?)

Some times, and in some places, even if I fail to serve Him, His mercy never fails. He, PrasanVenkatadhreesha, is the master of the pious. When He removes death itself, and becomes my refuge, … (why must I fear?)

Composer: Shri. Prasanna Venkata dasaru (Ankita naama: Prasanvenkata)

Raga: Saveri

Tala: Adi

Reference version: N/A (Original tune)