೧೩. ಅರಿತವರಿಗತಿ ಸುಲಭ

ಅರಿತವರಿಗತಿ ಸುಲಭ ಹರಿಯಪೂಜೆ
ಅರಿಯದವ ನಿರ್ಭಾಗ್ಯ ಲೋಕದೊಳಗೆ ।।ಪ।।

ಹೈಮಾಂಡ ಮಂಟಪವು ಭೂಮಂಡಲವೆ ಪೀಠ
ಸೋಮ ಸೂರ್ಯರೆ ದೀಪ ಭೂರುಹಗಳು
ಚಾಮರಗಳತಿ ವಿಮಲ ವ್ಯೋಮ ಮಂಡಲ ಛತ್ರ
ಯಾಮಾಷ್ಟಕಗಳಷ್ಟದಳದ ಪದ್ಮವುಯೆಂದು ।।೧।।

ಮಳೆಯೆ ಮಜ್ಜನವು ದಿಗ್ವಲಯಂಗಳೇ ವಸನ
ಮಲಯಜಾನಿಲವೇ ಶ್ರೀಗಂಧ ಧೂಪಾ
ಇಳೆಯೊಳಗೆ ಬೆಳೆದ ಧಾನ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ನೈವೇದ್ಯ
ಥಳ ಥಳಿಪ ಮಿಂಚು ಕರ್ಪೂರದಾರತಿಗಳೆಂದು ।।೨।।

ನಕ್ಷತ್ರ ಮಂಡಲವೇ ಲಕ್ಷ ದೀಪಾವಳಿಯು
ದಕ್ಷಿಣೋತ್ತರ ಅಯನಗಳೇ ಬನವು
ವೃಕ್ಷ ವಲ್ಲಿಜ ಸುಫಲ ಪುಷ್ಪಗಳೊಳಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ
ವಕ್ಷ ವ್ಯಾಪಕನಾಗಿ ತಾನೆ ಭೋಗಿಪನೆಂದು ।।೩।।

ಗುಡುಗು ಸಪ್ತ ಸಮುದ್ರ ಶಿಡಿಲು ಘೋಷವೇ ವಾದ್ಯ
ಪೊಡವಿಪರಿಗೀವ ಕಪ್ಪವೇ ಕಾಣಿಕೆಗಳು
ಉಡುಪ ಭಾಸ್ಕರರ ಮಂಡಲಗಳಾದರ್ಶಗಳು
ನಡೆವ ನಡೆಗಳು ಹರಿಗೆ ಬಿಡದೆ ನರ್ತನವೆಂದೂ ।।೪।।

ಯುಗ ಚತುಷ್ಟಯವೆ ಪರಿಯಂಕ ಪಾದಗಳಬ್ದ
ಬಿಗಿವ ಪಟ್ಟೆಗಳು ಕಂದಾಯ ಕಸಿ ಪೂ
ಗಗನ ಮೇಲ್ಗಟ್ಟು ಸಂಕ್ರಮಣಗಳೇ ಬಡವುಗಳು
ಭಗವಂತಗುಪಬರ್ಹಣಗಳು ಷಡೃತುಗಳೆಂದೂ ।।೫।।

ನಾಗವಲ್ಲೆಗಳೆ ದಿವಸಗಳು ಕರಣವೇ ಕ್ರಮಕೆ
ಯೋಗಗಳೇ ಚೂರ್ಣ ರಾತ್ರೆ ಕಾಂಶೂಕ
ಭೋಗವತೀ ಜಲವೆ ಗಂಡೂಷೋದಕ ಶುದ್ಧ
ಸಾಗರವೆ ಪಾದೋದಕ ವಿರಾಡ್ರೂಪಗೆಂದು ।।೬।।

ಶಾತಕುಂಭೋಧರಾಂಡಾಂತಸ್ಥ ರೂಪ ಸಂ
ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಲಿ ಯಜಿಸಿ ಮೋದಿಪರನಾ
ಮೀತ ಶೋಕರ ಮಾಡಿ ಸಂತೈಸುತಿಹ ಜಗ
ನ್ನಾಥ ವಿಠಲ ಒಲಿದು ಸರ್ವ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ।।೭।।

Transliteration:

P: Aritavarigati sulabha hariya puje

Ariyadava nirbhagya lokadholage

 

1. Haimaanda mantapavu boomandalave peeta

somasuryare deepa bhuruhagalu

chamaragaLativimala vyoma mandala chatra

yaamaashta kagaLashta dalada padmavuyendu

 

2. maleye majjanavu digvalayangaLe vasana

malayajaanilave shri gandha dhoopa

iLeyoLage beLedha dhaanyagaLella naivedhya

thala thalippu minchu karpooradaaratigaLendhu

 

3. Nakshatra mandalave laksha deepaavaLiyu

Dakshinottara ayana gale banavu

vruksha vallija supala pushpagalolage lakshmi

vaksha vyaapakanaagi thaane bhogipavanendhu

 

4. Gudugu sapta samudra shidilu goshave vaadya

podaviparigeeva kappave kaaNikegaLu

udupa bhaaskarara mandalagaadarshagaLu

nadeva nadegalu harige bidade narthanavendhu

 

5. Yuga chathushtayave pariyanka paadhagalabda

bigiva pattegalu kandhaaya kasipoo

gagana melgattu sankramanagale badavugalu

bhagavanthagupabarhanagalu shadruthugalendhu

 

6. NagavallegaLe dhivasagaLu karanave kramake

yogagale choorna raathre kaamshuka

bhogavati jalave gandushodhaka shuddha

saagarave paadhodhaka viraadrupagendhu

 

7. Shatakumbodharaandaa anthastha roopa sam

preetiyindali yajisi modiparanaa

meeta shokara maadi santhaisuthiha jagan

nnatha vittala olidhu sarva kaala gaLalli

 

Translation:

Worship of Lord Hari, comes easily to those who are aware. On the other hand, the ignorant ones are very unlucky in this world.

The cosmic egg is the manTapa, wherein the earth serves as the peeTa. The sun and moon are the lamp and holy plant. The chowries are pristine, with the atmosphere serving as the umbrella. The eight Yaamas (unit of time, approximately 3 hours) of the day are the eight petals of the lotus.

The rain is the ablution, with the universe as the garment. The wind wafting through the sandal trees is the aromatic incense. Every grain that has grown on this earth is his naivedya. The flashing lightning is the Arathi with camphor.

The star-studded sky is an array of million lamps. The two halves of the year are the forest. Within the flowers of the trees, resides Lakshmi, and inside her heart resides Shri Hari who enjoys all this forever.

The rumbling of the seven oceans, and the thunder are the vaadya gosha. Anything that is offered to the earth, is a tribute. The moon and the sun are the mirrors, and everything that is in motion, is a dance for His entertainment.

The four yugas are the legs of his bed. Tied up clouds form his expensive mattress. With the sky above him, and the Sun’s movement (through the months) are the changes around him. The six seasons are the Lord’s pillows.

The days are the betel leaves which are arranged according to the karanas. The yogas serve as the lime powder (churna), with the night itself as the arecanut. The water from Bhogavati (the subterranean capital of Nagaloka) serves as the gargling water. The pure ocean water is used to wash his feet, for his majestic form.

He who swallows and bears the entire universe in his belly, and he who vanquishes the sorrows of those who win his affection, and rejoices in the process, is none other than Lord Jagannatha Vitthala. May his blessings be with me forever.

 

Composer: Shri. Jagannatha dasaru (Ankita naama: Jagannatha Vitthala)

Raga: Ragamalika (Hamsadhwani, Hamsanadham, Brindavana Saranga, Gambheera Nattai)

Tala: Kanda Chaapu

Reference: N/A (Original tune)