೨೧. ಅಂಬುಜಾಕ್ಷನ ಬಂಟ

ಅಂಬುಜಾಕ್ಷನ ಬಂಟ ನೆನೆವರಿಗೆ ನಂಟ
ನಿಂಬರಿಗೆ ನೆಲೆವಂತ ವರದ ಹನುಮಂತ ।।ಪ।।

ಜಲಧಿಯನು ದಾಂಟಿ ಜಾನಕಿಗೆ ತಲೆವಾಗಿ ನೀ
ನಲಿದಕ್ಷಯ ನಿಶಾಟಾದ್ಯರರಿದೆ ಸತಿ ರಘು
ಕುಲೆನ್ದ್ರನನ್ಘ್ರಿಯ ಕಂಡು ಅಸಹಾಯದಿ
ಹಲವು ಸಾಹಸ ಮಾಡಿದಖಿಳ ಕಪಿನಾಥ ।।೧।।

ಕಿರ್ಮೀರ ಬಕ ಹಿಡಿಮ್ಬಕ ಕೀಚಕಾದಿ ಖಳ
ದುರ್ಮತಿ ಕದಳಿವನಕೆ ಮತ್ತ ಕರಿಯೆ
ನಿರ್ಮಳಾನನೆ ದ್ರೌಪದಿಯ ಭಂಗಪಡಿಸಿದ ಕು
ಕರ್ಮಿ ಕೌರವರಿಗಶನಿಯೆ ।।೨।।

ಶ್ರೀ ಬಾದರಾಯಣಾಜ್ಞದಿ ತತ್ವಸಾರಾರ್ಥ
ನೀ ಬೋಧಿಸಿದೆ ನಿಜ ವೈಷ್ಣವ ಜನಕೆ
ಈ ಭುವಿಗೆ ಕಶ್ಮಲ ಕುವಾದಿಗಳ ಗೆದ್ದಬ್ಜ
ನಾಭಿ ಪ್ರಸನ್ನವೆಂಕಟೇಶಗರ್ಪಿಸಿದೆ ।।೩।।

Transliteration:

P: Ambujakshana banta nenevarige nanta

nimbarige nelevanta varada hanumanta

 

1.  Jaladiyanu dhaanti janakige thalevaagi nee

nalidhakshaya nishaataadyararide sati ragu

kulendrananghriya kandu asahaayadi

halavu saahasa maadidakhiLa kapinatha

 

2. Kirmeera baka hidimbaka keechakaadi khaLa

durmati kadaLivanake mattha kariye

nirmaLaanane draupadiya bhangapadisida ku

karmi kauravarigashaniye

 

3. Shree baadaraayanaagnadi tatvasaaraartha

nee bodiside nija vaishnava janake

ee buvige kashmala kuvaadigala geddabja

naabi prasannavenkateshagarpiside

 

Translation:

O, soldier of the Lotus-eyed Lord! You are the kinsman of those who think of you. You are as dependable as the floor on which we stand. You are Hanumantha, the bestower of boons.

You crossed the ocean and prostrated before Janakidevi, without the knowledge of the countless demons around her. Having sought the blessings at the feet of Raghu Kulendra (Lord Rama)’s wife, you performed amazing unassisted feats, O leader of all the vanaras!

You slayed evil demons like Kirmeera, Bakasura, Hidimbaka and Keechaka, just like an elephant that lays waste to a plantain field. You came as a lightning bolt that scorched the wicked Kauravas who tried to humiliate the blemishless Draupadi.

Under the order of Badarayana (Vedavyasa) you taught the essence of Tattvavaada to the devout Vaishnavas. You defeated the detractors who were an impurity on this earth, and you dedicated your victory to Lotus-naveled Lord Prasanvenkatesha.

Composer: Shri Prasanna Venkata dasaru

Raga: Kaapi

Tala: Adi

Reference: N/A (Original tune)

 

 

೨೦. ಅನುದಿನ ಭಾವಾಬ್ಧಿಯಲ್ಲಿ

ಅನುದಿನ ಭಾವಾಬ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಭವತರಂಗ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ
ಮುಳುಗುತಿಹೆ ಕೈಯ ಪಿಡಿಯೊ ಜನಕ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ।।ಪ।।

ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡದ ಅಘವಂತನೆಂದು
ಹೀನ ಜನರ್ಪಾಳಕಿಟ್ಟರೇನ ಹೇಳಲೊ
ನೀನು ಪಾಲಿಪ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಜ್ಞಾನಿ ದೇಶಿಗನೊಬ್ಬ ಕೆಡಲು
ಹಾನಿ ಹೆಚ್ಚಳ ನಿನ್ನದಲ್ಲೆ ದೀನದಯಾಳು ।।೧।।

ಚಿತ್ತವೇಗಕ್ಕವಧಿ ಇಲ್ಲ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಕಂಡ ಕಡೆಗೆ
ಸುತ್ತುತಿದೆ ತನ್ನ ದಳವ ಕೂಡಿ ರಂಗಯ್ಯ
ಕರ್ತ ನಿನ್ನ ಪಾದದೆಡೆಯೆ ಒತ್ತಿ ನೀನಿದನಾಳಬೇಕು
ಹೆತ್ತ ತಾಯಿ ಗಡಾನೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಯ್ಯ ।।೨।।

ಹಳುವಗಳು ದಾರಿಕಾಣೆ ಸೆಳವಿನೊಳಾಶ್ರಯ ಕಾಣೆ
ನಾಳಿನನೇತ್ರ ನೀನೆ ಕಾಯೊ ಸುಲಭರೊಡೆಯ
ನೆಲೆಯ ತೋರಾತಂಕಹಾರಿ ಒಲಿದು ವರಾಭಯವ ಬೀರಿ
ಒಲಿಯೊ ಪ್ರಸನ್ವೆಂಕಟಾದ್ರಿನಿಲಯ ಉದಾರಿ ।।೩।।

Transliteration:

P: Anudina bhaavaabdiyalli bhavataranga raashiyalli

muLuguthihe kayya pidiyo janaka krishnayya

 

1.  Srinivasa ninna bhakti maadada agavanthanendu

heena janarpaaLakittarena heLalo

neenu paalipa raajyadallajnaani deshiganobba kedalu

haani hecchaLa ninnadalle deenadayalu

 

2. Chittavegakkavadhi illa hottukondu kanda kadege

sutthuthide tanna dhalava koodi rangayya

karta ninna paadadedeye otti neenidanaaLabekku

hetta taayi gadanettikollayya

 

3. HaLuvagaLu daarikaaNe seLavinoLashraya kaaNe

naLinanetra neene kaayo sulabharodeya

neleya toraatankahaari olidhu varaabhayava beeri

oliyo prasanvenkatadrinilaya udari

 

Translation:

Every single day, in this emotional ocean, overwhelmed by the massive tides of samsara, I am drowning. Please hold my hand, O Lord Krishna!

O Srinivasa, he who is not devoted to you is a sinner. Such inferior beings are destined for ruin. What more can I say! In your kingdom, even if a single ignorant soul is doomed, is it not a loss for you, O protector of the weak!

There is no limit to the speed of thought. It drags me along to arbitrary places, O Ranga. O Lord, you should keep it bound at your feet, and rule it. Please bear me in your arms like a mother.

I can’t find the route in the ocean, and lost in its momentum, I can’t find shelter. O Lotus-eyed master of ease, you must save me. Show me the port, O destroyer of anxiety, and bless me with the boon of refuge. You are the generous one, O one who resides happily on Venkatadri (PrasanVenkatadrinilaya).

Composer: Shri. Prasanna Venkata dasaru

Raga: Revathi

Tala: Adi

Reference: N/A (Original tune)

 

೧೯. ಅಂಜುವೆನದಕೆ

ಅಂಜುವೆನದಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಅಭಯವ ಕೋರಿದಕೆ ।।ಪ।।

ನೀನಿತ್ತ ಮತಿಯಿಂದ ನಿನ್ನ ಹೊಗಳುತಿರೆ
ಹೀನ ಮಾನವರೊಂದೊಂದೂಣೆಯ ನುಡಿವರು ।।೧।।

ಬಾಣವನೆಸೆದು ಬಿಲ್ಲನಡಗಿಸುವಂತೆ
ಆ ನಿಂದಕರು ನಿಂದಿಶಾಣೆಗೆ ನಿಲುವರು ।।೨।।

ಮಾಧವ ನಾನೇನು ಓದಿದವನಲ್ಲ ಶ್ರೀ
ಪಾದವೆ ಗತಿಯೆಂಬೆ ಬಾಧಿಸುತೈದಾರೆ ।।೩।।

ಅಪರಿಮಿತಪರಾಧಿ ಕಪಟಿ ನಾನಾಗಿಹೆ
ಅಪರೋಕ್ಷಿಯೆಂದೆಂಬ ಕುಪಿತ ಖಳರ ನೋಡಿ ।।೪।।

ಹಿತಶತ್ರುಗಳ ಸಂಗತಿ ಸಾಕು ಪ್ರಸನ್ವೆಂಕಟ
ಪತಿ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರ ಸಂಘ ಕೊಡು ಕಾಣೊ ।।೫।।

Transliteration:

P: Anjuvenadake krishna abhayava koridake

 

1. Neenitta mathiyinda ninna hogaLuthire

heena maanavarondhondhooneya nudivaru

 

2. Bhaanavanesedhu billanadagisuvante

aa nindhakaru nindishaanege niluvaru

 

3. Madhava naanenu odhidhavanalla sri

paadave gatiyembe badisutaidaare

 

4. Aparimitaparaadi kapati naanagihe

aparokshiyendemba kupita kalara nodi

 

5. Hitashatrugala sangati saaku prasanvenkata

pati ninna bhaktara sanga kodu kaano

 

Translation:

I am afraid of that. O Krishna, hence I seek thy refuge!

Instead of using the intellect you have given them to praise you, these inferior humans go on ranting about each and every frivolous thing that is around them.

A bow that has shot an arrow, can only be restrained by its archer. Likewise, those who slander your name, will only be controlled by your reign.

O Madhava, I am not a learned fellow. I see your feet as my only salvation, but these people keep causing vexation.

Here I am, a sinner without limits, and a charlatan. These belligerent scoundrels however claim to know it all. Seeing them (I am afraid…).

Enough with the company of such traitors. O, PrasanVenkata, give me the company of your devotees.

Composer: Shri. Prasanna Venkatadasaru

Raga: Shanmukhapriya

Tala: Adi

Reference: N/A (Original tune)

೧೮. ಅನಿಮಿತ್ತ ಬಂಧು

ಅನಿಮಿತ್ತ ಬಂಧು ಅತಿದಯಾಸಿಂಧು
ಆನತ ನಾನೆಂದು ಅಭಯ ನೀಡಿಂದು ।।ಪ।।

ಮಧುಕೈಟಭಾರಿ ಮುರಾನ್ತಕೋದಾರಿ
ಮದನೋದ್ಭವಕಾರಿ ಮನ್ನಿಸೆನ್ನನುದಾರಿ ।।೧।।

ವೈಕುಂಠಸದನ ವಜ್ರಾಭರಣ
ಶ್ರೀಕರವದನ ಸಲಹೆನ್ನನುದಿನ ।।೨।।

ಬಿಸಜಜನಯ್ಯ ಬರುಹಿ ಸುರಯ್ಯ
ಪ್ರಸನ್ವೆಂಕಟಯ್ಯ ಪಾಪವಾರಿಸಯ್ಯ ।।೩।।

Transliteration:

P: Animitta bandhu atidaya sindhu

Aanatha naanendhu abhaya needindhu

1.  Madhukaitabaari muraantakodhari

madhanodbhavakaari mannisennanudaari

2. Vaikuntasadana vajrabharana

shreekaravadana salahennanudina

3. Bisajajanayya baruhi surayya

prasannvenkatayya paapavaarisayya

Translation:

Oh, unconditional friend, and ocean of immense mercy! I am forever obedient to you, grant me your protection!

Oh the slayer of Madhu-Kaitabha1, and the killer of Mura2! You are the father of Kamadeva! Please generously forgive me.

Oh the dweller of Vaikunta, adorned by diamonds! One whose face is resplendent like the red lotus, protect me everyday!

Oh the father of Lord Brahma (born out of a lotus), and the God of suras, please come! Oh Lord PrasannVenkata please destroy my sins!

Composer: Shri Prasanna Venkatadasaru (Ankita naama: Prasannvenkata)

Raga: Vachaspati

Tala: Adi

Reference: Tirumale Srinivas Chami

1 https://en.wikipedia.org/wiki/Madhu-Kaitabha
2 http://www.hindu-blog.com/2013/12/story-of-demon-mura.html

೧೭. ಅಂಜಿಕೆ ಯಾಕೆನಗೆ

ಅಂಜಿಕೆ ಯಾಕೆನಗೆ ಅಂಜಿಕೆ
ಕಂಜನಾಭ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ದಯವಿರಲು ।।ಪ।।

ಅಶನ ವಸನವನ್ನು ಕುಳಿತಲ್ಲೆ ನಡೆಸುವ
ನಿಶಿದಿನ ನೀಚರ ಅಧೀನ ಮಾಡದೆ
ಹಸನಾಗಿ ತನ್ನಂಘ್ರ್ಿ ನೆರಳೊಳು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟು
ಕುಶಲದಿ ಸಾಕುವ ದೊರೆಯ ನಂಬಿದ ಬಳಿಕ ।।೧।।

ಹುಲ್ಲು ಕಚ್ಚಿ ಕಲ್ಲು ಹೊತ್ತು ದನವನುಳ್ಳ
ಕ್ಷುಲ್ಲ ಜೀವರನೆಲ್ಲ ಕಾಯುವ ಶಕ್ತಿ
ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರವ ಮಾಡುವ ಬಲ ನನ
ಗಿಲ್ಲೆಂದು ಆಯಾಸಬಡಲೀಸದವನಿರೆ ।।೨।।

ಆವಾವ ಕಾಲದಿ ಆವಾವ ದೇಶದಿ
ಸೇವೆಗೆ ನಾ ತಪ್ಪೆ ಕೃಪೆ ತಪ್ಪಿಸ
ಭಾವಿಕರೊಡೆಯ ಪ್ರಸನ್ವೆಂಕಟಾದ್ರೀಶ
ಸಾವು ಕಳೆದು ಜೀವಕಾಶ್ರಯನಾಗಿರೆ ।।೩।।

Transliteration:

P: Anjike yaakenage anjike

kanjanaaba shrinivasana dayaviralu

 

1. Ashanavasanavannu kuLithalle nadesuva

nishidina neechara adheena maadadhe

hasanaagi thannanghri neraLoLu bichchitu

kushaladi saakuva doreya nambida baLika

 

2. Hullu kachchi Kallu hoththu dhanavanulla

kshulla jeevaranella kaayuva shakti

ella vyavahaarava maaduva bala nana

gillendu aayaasabadaleesadhavanire

 

3. Aavaava kaaladi aavaava deshadi

sevege naa thappe krupe thappisa

bhaavikarodeya prasanvenkataadhreesha

saavu kaLedhu jeevakaashrayanaagire

 

Translation:

Fear? Why must I fear? When I have the grace of the Lotus-naveled Shrinivasa, … (why must I fear?)

Without being dependent on the inferior beings who just sit here and go about their livelihood (food and clothing), I have sought protection under the beautiful feet of He who comforts and protects me. Having trusted him, … (why must I fear?)

He, who protects even the minute organisms which live on/inside the cows as they graze and carry their burden, does not ever feel exhausted and overwhelmed by the magnitude of his tasks. When He is around, … (why must I fear?)

Some times, and in some places, even if I fail to serve Him, His mercy never fails. He, PrasanVenkatadhreesha, is the master of the pious. When He removes death itself, and becomes my refuge, … (why must I fear?)

Composer: Shri. Prasanna Venkata dasaru (Ankita naama: Prasanvenkata)

Raga: Saveri

Tala: Adi

Reference version: N/A (Original tune)

೧೬. ಅಮ್ಮ ಬಾರೊ

ಅಮ್ಮ ಬಾರೊ ರಂಗಮ್ಮ ಬಾರೊ ಪುಟ್ಟ
ತಮ್ಮ ಬಾರೊ ಮುದ್ದಿನುಮ್ಮ ತಾರೊ ।।ಪ।।

ಅಯ್ಯ ಬಾರೊ ಅಜನಯ್ಯ ಬಾರೊ ಚಿನು
ಮಯ್ಯ ಬಾರೊ ಬೆಣ್ಣೆಗಯ್ಯ ಬಾರೊ ।।೧।।

ಕಂದ ಬಾರೊ ಪೂರ್ಣಾನಂದ ಬಾರೊ ಸುರ
ವಂದ್ಯ ಬಾರೊ ಬಾಲ್ಮುಕುಂದ ಬಾರೋ ।।೨।।

ಅಣ್ಣ ಬಾರೊ ತಾವರೆಗಣ್ಣ ಬಾರೊ ಎನ್ನ
ಚಿನ್ನ ಬಾರೊ ಶಿಶುರನ್ನ ಬಾರೊ ।।೩।।

ನಲಿದು ಬಾರೊ ಕರುಣಾಜಲಧಿ ಬಾರೊ ಆಡಿ
ಬಳಲ್ದೆ ಬಾರೊ ಕರೆದೊಲಿದು ಬಾರೊ ।।೪।।

ಶ್ರೀಶ ಬಾರೊ ಹಸುಗೂಸೆ ಬಾರೊ ಪರಿ
ತೋಷ ಬಾರೊ ಪ್ರಸನ್ವೆಂಕಟೇಶ ಬಾರೊ ।।೫।।

Transliteration:

P: Amma baaro rangamma baaro putta

thamma baaro muddinumma thaaro

 

1. Ayya baaro ajanayya baaro chinu

mayya baaro bennegayya baaro

 

2. Kandha baaro poornaananda baaro sura

vandhya baaro baalmukunda baaro

 

3. Anna baaro thaavareganna baaro enna

chinna baaro shishuranna baaro

 

4. Nalidhu baaro karunaajaladhi baaro aadi

baLalde baaro karedholidhu baaro

 

5. Shrisha baaro hasugoose baaro pari

tosha baaro prasanvenkatesha baaro

 

Translation:

Come hither, O dear! Come here dear Ranga!

Come hither, O the little one! Give me a loving kiss!

Come here, my ‘master’! Come here, the father of Brahma! Come here, my darling! Come, O the king of (our) butter!

Come here, my child! Come, O the eternally happy one! Come here, the one who is worshipped by all Suras! Come here, dear Mukunda!

Come here, O ‘respected one’! Come, O the lotus-eyed one! Come here, my precious! Come here, O gem of a kid!

Come here joyfully! Come here, O ocean of mercy! Come here, playing and unfatigued! Come here as I call for your grace!

Come here, O the Lord of Shri Lakshmi! Come hither dear infant! Come here O delightful one! Come here, dear Prasanvenkatesha!

 

Composer: Shri. Prasanna Venkata dasaru (Ankita naama: Prasanvenkata)

Raga: Brindavana Saranga

Tala: Eka

Reference: Parimala Giriachar

 

 

೧೫. ಅಮ್ಮ ಕೇಳೆ

ಅಮ್ಮ ಕೇಳೆ ಯಶೋದಮ್ಮ ಗೋಪಿಯರೆನ್ನ
ಸುಮ್ಮನೆ ದೂರುತಿದ್ದಾರೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳೆ ಇವರಿಗೆ ।।ಪ।।

ನಾನೊಲ್ಲೆನೆಂದರು ಗೋಪ ಮಾನಿನಿರೆತ್ತಿಕೊಂಬರು
ಆನೆಯಾಡಬಾರೋ ರಂಗ ಎಂದೆನ್ನನೊಯ್ದು
ತಾನಾಗಿ ಗೋರಸವನು ಕೊಟ್ಟರುಣ್ಣದೆ ಚೆಲ್ಲುವೆ
ನೀನಣ್ಣನ ಕರೆದು ಕೇಳೆ ಗೋವಳೇರ ಠಕ್ಕ ಡೌಲು ।।೧।।

ಸಾಸಿರ ಬಿಸಳಿಗೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಕೂಸುಗಳು ಮೆಲ್ಲೋದುಂಟೆ
ಹೇಸಿಕೆ ಬರುತಿದೆ ಅವರ ಮೊಸರು ಕಂಡು
ಮೀಸಲು ಮುರಿದರೆ ಅವರ ಜೆಟ್ಟಿಗ ನನ್ನ ಕಚ್ಚನೆ
ಹಾಸ್ಯದೊಳು ಮಾತನಾಡಿ ಮಾಡುತಿಹರಮ್ಮ ।।೨।।

ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳುಪಟ್ಟಳೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿಕ್ಕುತಿಹರು
ತಮ್ಮ ನಲ್ಲರ ಕಾಟವು ನಮ್ಮದೆಂಬರು
ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಗುಣವ ನೀ ಬಲ್ಲೆ ನಂದನರಾಣಿ
ಗುಮ್ಮನಂಜಿಕೆಗೆ ಮನೆಯೊಳಿಹೆನೆ ಪ್ರಸನ್ವೆಂಕಟ ।।೩।।

 

Transliteration:

P: Amma kele yashodamma gopiyarenna

summane doorutidaare buddi heLe ivarige

 

1.  Naanollenendaru gopa maaninirettikombaru

aaneyaada baaro ranga endennanoidu

thaanaagi gorasavanu kottarunnade chelluve

neenannana karedu kele govalera takka doulu

 

2. Saasira bisalige benne koosugalu mellodunte

hesike barutide avara mosaru kandu

meesalu muridare avara jettiga nanna kacchane

haasyadolu maathanaadi maadutiharamma

 

3. Tamma makkalupattale namma melikkutiharu

tamma nallara kaatavu nammadembaru

nimma makkala gunava nee balle nandanaraani

gummananjikege maneyolihene prasanvenkata

 

Translation:

O mother Yashoda, please listen to me! Gopikas are incessantly complaining about me. Please counsel them.

Even after my constant refusal, these Gopikas lift me up in their arms. They pester me to play ‘elephant ride’ with them, and forcefully feed me the milk, which I spill on the ground without drinking. If you need, go ask dad about the elaborate pranks that Gopikas pull on me.

Can children eat a thousand pots of butter? I feel repulsion at the sight of their curd. And, if at all, I break the reserved pots, their husbands won’t spare me. They are just saying this for laughs!

They are blaming me for their kids’ mischiefs. And they are disguising their pranks as mine. You, the queen of Nandagopa, know the virtues of your children. All this while, I, PrasanVenkata, have been sitting inside the house, fearing the hobgoblins.

Composer: Shri. Prasanna Venkata dasaru (Ankita naama: Prasanvenkata)

Raga: Senjurutti

Tala: Eka

Reference version: N/A (Original tune)