೧೨. ಅಪರಾಧವೆಣಿಸದಲೆ

ಅಪರಾಧವೆಣಿಸದಲೆ ಕಾಯಬೇಕು
ಕೃಪಣವತ್ಸಲನೆ ಶ್ರೀ ಮಧ್ವಮುನಿ ಗುರುರಾಯ ।।ಪ।।

ನೀ ಮಾಡಿದುಪಕಾರ ನಾಮರೆವುದೆಂತೋ ಲ
ಕ್ಷ್ಮೀ ಮನೋಹರನ ನಿಜದಾಸಾಗ್ರಣೀ
ಪಾಮರನ ಲೋಕದೊಳು ಧೀಮಂತನೆನಿಸಿದೆ ಮ
ಹಾಮಹಿಮ ನಿನ್ನ ಕರುಣಾಮೃತದ ಮಳೆಗರೆದೊ ।।೧।।

ಅವಿವೇಕಿ ನಾನು ನಿನ್ನವನೆಂದು ತಿಳಿದು ಎ
ನ್ನವಗುಣಗಳೆನಿಸದೆ ನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ
ಸುವಿವೇಕಿಯನೆ ಮಾಡು ಕವಿವರ್ಯ ತವ ಮನೋ
ತ್ಸವಕೆ ಎಣೆಗಾಣೆ ನಾನವನಿಯೊಳಗಾವಲ್ಲಿ ।।೨।।

ಏನರಿಯದ ಮೂಢ ಮಾನವನು ನಾನು ಸು
ಜ್ಞಾನವರ್ಯನು ನೀನೆ ಕಾಯಬೇಕು
ಮಾನುತ ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಠಲನ ಪದಯುಗಳ ಸ
ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವ ಧೀರಪ್ರಾಣ ಪಂಚಕರಾಯ ।।೩।।

Transliteration:

P: Aparadhavenisadhale kaayabeku

Krupanavatsalane shri madhwamuni gururaaya

 

1. Nee maadidhupakaara naa marevudentho la

kshmi manoharana nija daasaagrani

paamarana lokadoLu deemantaneniside ma

haamahima ninna karuNaamrutada maLegaredo

 

2. Aviveki naanu ninnavanendu thilidu e

nnavaguNagalenisade nityadalli

Suvivekiyane maadu kavivarya thava mano

tsavake eNegaaNe naanavaniyoLagaavalli

 

3. Enariyadha mooda maanavanu naanu su

jnaanavaryanu neene kaayabeku

maanutha jagannatha vitthalana padayugala sa

dhyaana maaduva deerapraana panchakaraaya

 

Translation:

Please save me without counting my sins, O the caretaker of the impoverished souls, Shree Madhwa Muni, the chief among all gurus!

How can I forget the favors you’ve granted to me? You are the foremost devotee of the one who is dearest to Goddess Lakshmi. You were revered as the most knowledgeable on this earth filled with common folks. O, the glorious one, shower us with the nectar of your compassion.

I am unwise, but am wholly devoted to you. So, do not ever keep account of my vices. Please make me wise, O the enlightened one! I have not seen anywhere in this world, anything that gives me as much bliss as your grace.

I am an ignorant fellow. Only you, the wise one, can save me. Because you are the embodiment of MukhyaPraana himself, and are forever meditating on the feet of Lord Jagannatha Vitthala.

Composer: Shri. Jagannatha dasaru (Ankita naama: Jagannatha Vitthala)

Raga: Vasantha

Tala: Adi

Reference: N/A (Original tune)

 

೧೦. ಅತಿ ಶೋಭಿಸುತಿದೆ

ಅತಿ ಶೋಭಿಸುತಿದೆ ಶ್ರೀಪತಿವಾಹನ ।।ಪ।।

ಚತುರದಶ ಲೋಕದಲಿ ಅಪ್ರತಿವಾಹನ ।।ಅ।।

ವಿನುತಕಶ್ಯಪ ಮುನಿಗೆ ತನಯನೆನಿಸಿದ ವಾಹನ
ಅನುಜರನು ಕದ್ದೊಯ್ದ ಅತ್ಯಾಢ್ಯ ವಾಹನ
ವನದಿ ಮಧ್ಯದಿ ನಾವಿಕರ ಭಕ್ಷಿಸಿದ ವಾಹನ
ಜನಪನಾಜ್ಞದಿ ಕೂರ್ಮಗಜರ ನುಂಗಿದ ವಾಹನ ।।೧।।

ಕುಲಿಶಪಾಣಿಯ ಕೂಡೆ ಕಲಹ ಮಾಡಿದ ವಾಹನ
ಒಳಹೊಕ್ಕು ಪೀಯೂಷ ತಂದ ವಾಹನ
ಮಲತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳನು ಮರುಳುಗೊಳಿಸಿದ ವಾಹನ
ಬಲಿರಾಯ ಒಯ್ದ ಮಕುಟವ ತಂದ ವಾಹನ ।।೨।।

ಕಾಲನಾಮಕನಾಗಿ ಕಮಲಭವನಲಿ ಜನಿಸಿ
ಕಾಲಾತ್ಮ ಹರಿಯ ಸೇವಿಪ ವಾಹನ
ಕಾಳಗದಿ ಕಪಿವರರ ಕಟ್ಟುಬಿಡಿಸಿದ ವಾಹನ
ವಾಲಖಿಲ್ಯಗ ಪಿಡಿದ ವರವಾಹನ ।।೩।।

ಕೂಪರದೆಡೆಗೆ ಮಂದಾರವೈದ ವಾಹನ ನಿಜ
ರೂಪದಿ ಹರಿಸೇವೆಗೈವ ವಾಹನ
ಆ ಪಿತೃಗಳಿಗಮೃತ ಪ್ರಾಪ್ತಿಸಿದ ವಾಹನ
ಸೌಪರ್ಣಿ ಪತಿಯೆಂಬ ಹೊಂಬಣ್ಣ ವಾಹನ ।।೪।।

ಪನ್ನಗಾಶನ ವಾಹನ ಪತಿತಪಾವನ ವಾಹನ
ಸನ್ನುತಿಪ ಭಕ್ತರನ್ನು ಸಲಹುವ ವಾಹನ
ಪನ್ನಗಾದ್ರಿನಿವಾಸ ಜಗನ್ನಾಥವಿಠ್ಠಲಗೆ
ಉನ್ನತ ಪ್ರಿಯವಾದ ಶ್ರೀ ಗರುಡವಾಹನ ।।೫।।

Transliteration:

P: Ati shobisutide shreepativahana

A: Chaturadasha lokadali aprativahana

 

1. Vinutakashyapa munige tanayanenisida vahana

anujaranu kaddoyda atyaaDya vahana

vanadi madyadi naavikara bakshisida vahana

janapanaagnadi kurmagajara nungida vahana

 

2. KulishapaaNiya koode kalaha maadida vahana

olahokku peeyusha tanda vahana

malataayi makkalanu marulugoLisida vahana

baliraaya oidha makutava tanda vahana

 

3. Kaalanaamakanaagi kamalabhavanali janisi

kaalatma hariya sevipa vahana

kaaLagadi kapivarara kattubidisida vahana

vaalakilyaga pidida varavahana

 

4. Kooparadedege mandaravaida vahana nija

rupadi harisevegaiva vahana

aa pitrugaligamruta praaptisida vahana

sauparni patiyemba hombanna vahana

 

5. Pannagaashana vahana patitapavana vahana

sannutipa bhaktaranu salahuva vahana

pannagaadrinivasa jagannathavitthalage

unnata priyavada shree garudavahana

Translation:

[Primer: Most of the song is based on the story of Garuda, as it appears in Adi Parva (Chapters 16-34) of Mahabharata (well summarized in this blog entry). ]

O, how very radiant, the vahana (vehicle) of Lord Hari (Shreepati)!

A peerless vahana across the fourteen worlds!

He was born as the son of Sage Kashyapa and Vinata. He, in his resplendent form, carried away his siblings. He devoured a group of fishermen in the middle of a forest. As per the instructions of his father, he also swallowed the turtle and the elephant.

He fought with the wielder of the thunderbolt, Lord Indra. He brought the Amrutakalasha by entering Devaloka. He destroyed his half-brothers (snake-sons of Kadru). He also brought the “hidden crown of Mahabali”1.

He was born as Kaalanaamaka2 in this world, and worshipped Lord Hari who is the essence of time. He released the vanaras from their shackles during the war3. He saved the Valakhilya sages by carrying them4.

He carried Mandara mountain to place on the ocean, prior to its churning. He serves Shri Hari, in his Nija roopa (true form). He brought the amrita to the Pitru Devatas2. He, who is the husband of Sauparni, is the golden vahana.

He is the vahana of Lord Hari, who is Pannaga Shayana (one who sleeps on the snake-bed), and Patita-Pavana (the deliverer of fallen souls). He protects the devotees who bow down to him. He is the dearest vahana to Lord Jagannatha who resides on Pannagadri (Seshadri). He is none other than Garuda!

1 When King Mahabali failed to fulfill his promise to Shri. Hari in his Vamana avatar, Garuda arrested Mahabali with his GarudaPasha and brought him before Lord Hari.

2 Reference incomplete.

This is in reference to Day 1 of Yuddha Kanda of Ramayana, where Garuda came to rescue Rama, Lakshmana and Vanaras from Indrajit’s Nagapasha.

4Valakhilya rishis were hanging upside down from the banyan tree, where Garuda sat with the turtle and elephant. When he noticed the branch shearing, he grabbed the branch in his talons and saved them. There is yet another reference to Valakhilya sages who cursed Indra that his arrogance will be vanquished by the King of Birds, which is a precursor to Garuda’s birth.


Composer: Shri Jagannatha Dasaru (Ankita naama: Jagannathavitthala)

Raga: Garudadhwani

Tala: Adi

Reference: N/A (Original tune)

೬. ಅಡಿಗಳಿಗೊಂದಿಪೆ

ಅಡಿಗಳಿಗೊಂದಿಪೆ ಪುರಂದರ ಗುರುವೆ ।।ಪ।।

ಕಡು ಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತಿ ವೈರಾಗ್ಯದ ನಿಧಿಯೇ ।।ಅ।।

ವರ ಮಧ್ವಮತ ಕ್ಷೀರಾಂಬುಧಿಗೆ ಚಂದ್ರನಾದೆ
ಗುರು ವ್ಯಾಸರಾಯರಿಂದುಪದೇಶಗೊಂಡೆ
ಎರಡೆರಡು ಲಕ್ಷದೆಪತ್ತು ಐದುಸಾವಿರ
ವರ ನಾಮಾವಳಿ ಮಾಡಿ ಹರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದೆ ।।೧।।

ಗಂಗಾದಿ ಸಕಲ ತೀರ್ಥಂಗಳ ಚರಿಸಿದ
ರಂಗವದನ ವೇದವ್ಯಾಸನ
ಹಿಂಗದೆ ಮನದಲ್ಲಿ ನೆನೆದು ನೆನೆದು ಮೆರೆವ
ಮಂಗಳ ಮಹಿಮೆಯ ನುತಿಸಿ ನುತಿಸಿ ನಾ ।।೨।।

ನಿನ್ನತಿಶಯಗುಣ ವರ್ಣಿಸಲಳವಲ್ಲ
ನಿನ್ನ ಸೇವಕನ ಸೇವಕನೆಂತೆಂದು
ಪನ್ನಗಶಯನ ಮುಕುಂದ ಕರುಣ ಪ್ರ
ಸನ್ನ ವಿಜಯವಿಠ್ಠಲ ಸಂಪನ್ನ ।।೩।।

Transliteration:

P: Adigaligondippe purandara guruve

A: Kadu gnaana bhakti vairaagyada nidiye

1. Vara madwamata ksheeraambudhige chandranaathe

guru vyaasaraayarindupadeshagonde

eraderadu lakshadheppathaidhu saavira

vara naamavali maadi harige arpisidhe

2. Gangadi sakala theerthangala charisida

rangavadana vedavyasana

hingade manadhalli nenedu nenedu mereva

mangala mahimeya nuthisi nuthisi na

3. Ninnathishayaguna varnisalaLavalla

ninna sevakana sevakanentendu

pannaga shayana mukunda karuna pra

sanna vijayavitthala sampanna

Translation:

I will prostrate myself before your feet, O Guru Purandara! (in reference to Purandara dasaru).

O the bestower of rigorous knowledge, devotion and dispassion!

You became the moon for the bountiful ocean of milk, that is the Madhwa philosophy. You gained wisdom under the tutelage of Shri. Vyasarajaru. You composed 4,75,000* songs and dedicated to Lord Hari.

I shall relentlessly ponder upon and praise the glories of the beautiful faced Lord Veda Vyasa, who roamed about the holy rivers such as Ganga.

There is no limit to describing your wondrous qualities. I will happily serve whoever serves you, O Lord, Pannaga Shayana (the one who sleeps on the snake bed), Mukunda (the giver of Mukti), Karuna (the merciful), Prasanna (the peaceful), VijayaVitthala Sampanna (the virtuous).

Composer: Shri. Vijayadasaru (Ankita naama: Vijayavitthala)

Raga: Abhogi

Tala: Adi

Reference: N/A (Original tune)

Notes:

*Going by other references, we have updated third line of first charanam to meaning 4,75,000 (eraderadu lakshadeppathaidu saavira) which originally read 4,25,000 (eraderadu lakshadippathaidu saavira).

೩. ಅಡಿಗೆಯನು

ಅಡಿಗೆಯನು ಮಾಡಬೇಕಣ್ಣ ನಾನೀಗ ಸುಜ್ಞಾನದ ।।ಪ।।

ಅಡಿಗೆಯನು ಮಾಡಬೇಕು ಮದಿಸಬೇಕು ಮದಗಳನ್ನು
ಒಡೆಯನಾಜ್ಞೆಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಸಡಗರದಿ ಈ ಮನೆಯ ಸಾರಸಿ ।।ಅ।।

ತನ್ನ ಗುರುವನ್ನು ನೆನೆಯಬೇಕಣ್ಣ ತನುಭಾವವೆಂಬ
ಭಿನ್ನ ಕಲ್ಮಷವಳಿಯಬೇಕಣ್ಣ
ಒನಕೆಯಿಂದ ಕುಟ್ಟಿ ಕೇರಿ ತನಗೆ ತಾನೆ ಆದ ಕೆಚ್ಚ
ನನುವರಿತು ಇಕ್ಕಬೇಕು ಅರಿವರ್ಗವೆಂಬ ತುಂಟರಳಿಸಿ ।।೧।।

ತತ್ವಭಾಂಡವ ತೊಳೆಯಬೇಕಣ್ಣ ಸತ್ಯಾತ್ಮನಾಗಿ
ಅರ್ತಿ ಅಕ್ಕಿಯ ಮಥಿಸಬೇಕಣ್ಣ
ಕತ್ತರಿ ಮನವೆಂಬ ಹೊಟ್ಟನ್ನು ಎತ್ತಿ ಒಲೆಗೆ ಹಾಕಿ ಇನ್ನು
ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡಿಹ ಮಮತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹೆಸರ ಹಿಂಗಿಸುತಲಿ ।।೨।।

ಜನನ ಸೊಂಡಿಗೆ ಹುರಿಯಬೇಕಣ್ಣ ನಿಜವಾಗಿ ನಿಂತು
ತನುವು ತುಪ್ಪವ ಕಾಸಬೇಕಣ್ಣ
ಕನಕಗಿರಿ ನೆಲೆಯಾದಿ ಕೇಶವದಾಸ ಕನಕನ ಕಟ್ಟಳೆಯೊಳು ನಿಂತು
ಸುಖದ ಪಾಕವ ಚಂದದಿಂ ಸವಿದುಣ್ಣಲಿಕ್ಕೆ ।।೩।।

 

Transliteration:

P: Adigeyanu maadabekanna naaneega sugnaanadha

 

A: Adigeyanu maadabeku madhisabeku madagalannu

odeyanaagneyindha olle sadagaradi ee maneyasaarasi

 

1.  thanna guruvannu neneya bekanna thanubhaavavemba

binna kalmashavaLiya bekanna

onakeyindha kutti keri thanage thaane aada kecha

nanuvarithu ikkabeku arivargavemba tuntaraLisi

 

2. tatvabhaandava thoLeya bekanna satyaatmanaagi

arthi akkiya mathisa bekanna

katthari manavemba hottannu etthi olege haaki innu

hotthi kondiha mamatheyannu etthi hesara hingisuthali

 

3. janana sondige huriya bekanna nijavaagi ninthu

thanuvu tuppava kaasa bekanna

kanakagiri nelayaadi keshavadasa kanakana kattaLeyoLu ninthu

sukada paakava chandadhim savidhunnalikke

Translation:

O brother, I have to cook, now, the food of wisdom.

I have to cook, and in the process, crush the ignorance. Under the order of the Master (Lord), I have to happily clean up this house.

One has to meditate on his guru, and in the process let the filthy association with the material self (body) be destroyed. One has to identify the slew of enemies that stand in the way, isolate the self-sustaining persistent ego, and pulverize it with a mortar and pestle and add it to the mix.

I must wash and prepare the vessel (of principle). As a truth-seeker, I must mill the rice (of affection). I must remove the husk (of mind), add the rice to the hot vessel, and dampen the still burning fire of attachment and prestige.

One must fry the fryums (sondige) of birth, and heat the material body as the ghee. Having followed the aforementioned recipe, I must now happily relish the tasty food of wisdom.

Composer: Shri. Kanakadasaru (Ankita naama: Kaagineleyaadikeshava)

Raga: Kedharam

Thala: Mishra Chaapu

Reference: (N/A) Original Composition

 

೨. ಅಹುದೊ ಹನುಮಂತ

ಅಹುದೊ ಹನುಮಂತ ನೀನಹುದೊ ಬಲವಂತ
ನೀನಹುದೊ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣ ಮೂಲಗುರು ಅಹುದೊ ।।ಪ।।

ಅಹುದೊ ಧರಣಿಯ ಮ್ಯಾಲೆ ದಿವಾಕರನ ಪ್ರಭೆಯಂತೆ
ಅಹುದೊ ಮಧ್ವಮತಕೆ ಬಿರುದು ನೀ ಅಹುದೊ ।।ಅ।।

ಅಂಜನೆಯ ಗರ್ಭದಲಿ ಉದ್ಭವಿಸಿದ್ಯೊ ನೀನು
ಸಂಜೀವನವ ತಂದ್ಯೊ ಸಕಲ ಕಪಿಗಳಿಗೆ
ಮಂಜುಭಾಷಣ ನೀನು ಶರಧಿಯನು ದಾಟಿದೆಯೊ
ಕಂಜಾಕ್ಷಿ ಸೀತೆಗೆ ಉಂಗುರವನಿತ್ತೆ ।।೧।।

ಕುಂತಿಯ ಗರ್ಭದಲಿ ಉದ್ಭವಿಸಿದ್ಯೊ ನೀನು
ಪಂಥವನಾದಿ ದಾಯಾದ್ಯರೊಡನೆ
ಕಂತುಪಿತನ ಕೂಡಿ ಕೌರವರ ಗೆಲಿದ್ಯೊ
ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಕೈಗೊಂಡೆ ।।೨।।

ಮಧ್ವಾವತಾರದಲಿ ಮುನಿವೇಷವನು ತಾಳಿ
ಅದ್ವೈತವೆಂಬೋ ಅರಣ್ಯವನು ತರಿದೆ
ಮಧ್ವಶಾಸ್ತ್ರವೆಂಬೊ ಮತವ ನಿರ್ಣೈಸಿದೆ
ಮುದ್ದು ಹಯವದನದಾಸ ನೀನಹುದೊ ।।೩।।

Transliteration:

P: Ahudho hanumantha neenahudho balavantha

neenahudho mukhyapraana moolaguru ahudho

A: Ahudho dharaniya myaale dhivaakarana prabheyanthe

ahudho madhwamathake birudhu nee ahudho

1.  Anjaneya garbadhali udbhavisidhyo neenu

sanjeevanava thandhyo sakala kapigalige

manjubhaashana neenu sharadhiyanu dhaatidheyo

kanjaakshi seethege unguravanithe

2. Kuntiya garbadhali udbhavisidhyo neenu

panthavanaadi dhaayaadhyarodane

kanthupithana koodi kauravara gelidhyo

santhoshadhindha saamraajya kaigonde

3. Madhwaavatharadhali muniveshavanu thaaLi

advaitavembo aranyavanu tharidhe

madhwashaastravembo mathava nirnaisidhe

muddu hayavadanadaasa neenahudho

Translation:

Yes, you are Lord Hanuman! Yes, you are the mighty one! Yes, you are the life force and the foundational teacher!

Yes, you are the rays of sun on earth, and the pride of Madhwa philosophy!

You took birth in the womb of Anjana Devi, and brought the Sanjeevani mountain to heal the fellow wounded vaanaras. You, the sweet spoken, crossed the ocean, and the presented the ring (of Lord Rama) to the lotus-eyed Seeta Devi.

You took birth in the womb of Kunti Devi, and engaged in debates with your relatives. You teamed up with the father of Manmatha (Lord Krishna) and defeated the Kauravas, and happily recaptured your kingdom.

You took the form of a saint in your Madhwa avatar, and destroyed the forest of Advaita. You established the school of Madhwa philosophy, you are the beloved disciple of the Horse-faced Lord (Hayavadana/Hayagriva).

Composer: Shri Vadirajaru (Ankita naama: Hayavadana)

Raga: Thodi

Thala: Kanda Chaapu

Reference: N/A (Original Composition)