೧. ಅಂತರಂಗದಲಿ

ಅಂತರಂಗದಲಿ ಹರಿಯ ಕಾಣದವ ಹುಟ್ಟು ಕುರುಡನೋ ।।ಪ।।
ಸಂತತ ಸಿರಿಕೃಷ್ಣ ಚರಿತೆ ಕೇಳದವನೇ ಜಡಮತಿ ಕಿವುಡನೂ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ।।ಅ।।
ಹರುಷದಲಿ ನರಹರಿಯ ಪೂಜೆಯ ಮಾಡದವನೇ ಕೈ ಮುರಿದವನೋ ।
ಕುರುವರ ಸೂತನ ಮುಂದೆ ಕೃಷ್ಣಾ ಎಂದು ಕುಣಿಯದವನೇ ಕುಂಟನೋ ।
ನರಹರಿ ಚರಣೋದಕ ಧರಿಸದ ಶಿರ ನಾಯುಂಡ ಹೆಂಚು ಕಾಣೋ ।
ಸುರವರ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದವಿಲ್ಲದ ಊಟ ಸೂಕರ ಭೋಜನವೋ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ।।೧।।
ಅಮರೇಶ ಕೃಷ್ಣಗರ್ಪಿತವಿಲ್ಲದಾ ಕರ್ಮ ಅಸತಿಯ ವ್ರತನೇಮವೋ ।
ರಮೆಯರಸಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಲ್ಲದ ವಿತರಣೆ ರಂಡೆ ಕೊರಳ ಸೂತ್ರವೋ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ।
ಕಮಲನಾಭನ ಪಾಡಿ ಪೊಗಳದ ಸಂಗೀತ ಗಾರ್ಧಭ ರೋದನವೋ ।
ಮಮತೆಯಿಂದಲಿ ಕೇಶವಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡದವನೇ ಮೃಗವೋ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ।।೨।।
ಜರೆ ಪುಟ್ಟು ಮರಣವ ತೊಡೆವ ಸುಧೆಯ ಬಿಟ್ಟು ಸುರೆಯ ಸೇವಿಸಬೇಡವೋ ।
ಸುರಧೇನುವಿರಲಾಗಿ ಸೂಕರ ಮೊಲೆಹಾಲು ಕರೆದು ಕುಡಿಯಬೇಡವೋ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ।
ಕರಿರಥಾ ತುರಗವಿರಲು ಬಿಟ್ಟು ಕೆಡಹುವ ಕತ್ತೆಯೇರಲಿಬೇಡವೋ ।
ಪರಮ ಪದವನೀವ ಸಿರಿಕೃಷ್ಣನಿರಲಾಗಿ ನರರ ಸೇವಿಸಬೇಡವೋ ಎಂದೆಂದಿಗೂ  ।।೩।।

Transliteration:

P: Antharangadali hariya kaanadava huttu kurudano ||

AP: Santhatha srikrishna charithe keladhavane jadamathi kivudano endendigu ||

1. Harushadhali narahariya poojeya maadadhavane kai muridhavano |

kuruvara soothana mundhe krishnaa endhu kuniyadhavane kuntano |

Narahari charanodhaka dharisadha shira naayunda henchu kaano |

suravara krishnaprasadavilladha oota sookara bojanavo endendigu ||

2.  Amaresha krishnagarpitavilladha karma asathiya vrathanemavo |

rameyarasage preetiyilladha vitarane rande korala sutravo |

kamalanaabana paadi pogalada sangita gaardhabha rodhanavo |

mamatheyindhali keshavage namaskara maadadhavane mrugavo endendigu ||

3. jare puttu maranava thodeva sudheya bittu sureya sevisa bedavo |

suradhenuviralaagi sookara molehaalu karedhu kudiya bedavo |

kariratha thuragaviralu bittu kedahuva kattheyerali bedavo |

parama padavaneeva srikrishnaniralaagi narara sevisa bedavo endendigu ||

Translation:

P: One who doesn’t see Lord Hari inside himself, he is born blind.

AP: One who doesn’t listen to the eternally blissful Lord Srikrishna’s stories, he is ignorant and deaf.

One who doesn’t happily do pooja for Lord Narahari has a broken arm. One who doesn’t dance with joy in front of a devoted bard, has lost his limbs. One whose head hasn’t been adorned by the holy water from the Lord Narahari’s feet, is like a surface licked by dog. Food which is not the prasada of the God of Gods (Krishna) is pig’s food.

An action not dedicated to the immortal Lord Krishna, is useless rigor. An arrangement not to the liking of the husband of Ramadevi (Lord Narayana), is a leash on a bitch (female dog)’s neck.  A song that doesn’t praise Lord Kamalanaaba (Lord with a lotus navel), is akin to a donkey’s braying. A man who doesn’t prostate before Lord Keshava with love, is an animal.

Do not ditch the elixir that destroys the birth-death cycle and get drunk on the lowly liquor. With the Kamadhenu around, do not consume pig’s milk. With elephants, horses and chariots waiting for you, do not go sit on a donkey. When there is the Lord who gives you a seat in the eternal realm, do not go around serving mortal humans.

Composer: Shri Vyasarajaru (Ankita naama: Srikrishna)

Raga: Mohana

Tala: Mishra Chapu

Reference version: R.K.Srikantan