೨೨. ಅಂಜಾನೆ ತನಯ

ಅಂಜಾನೆ ತನಯ ಧನಂಜಾಯನಗ್ರಜ
ಕಂಜಾಕ್ಷ ಶ್ರೀ ಮಧ್ವ ಸಂಜಯವಂತಾ ।।ಪ।।

ಮಾರುತಿ ನಿನ್ನಯ ಕೀರುತಿ ಜಗದೊಳು
ಬೀರುತಿದ ಕೊ ನಾ ಸಾರುತೀ ನೀಗಾ
ರಾವಣಾನುಜ ಸುಗ್ರೀವಾ ವಿಪ್ರಜಾನಂತೆ
ಭೂವರನಂತೆ ಕಾಯೋ ದೇವೇಂದ್ರ ಪಾಲಾ ।।೧।।

ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಿನ್ನಪ ವಿಸ್ತರಿಪ ಕೃತಿ ಸ
ಮಸ್ತರೂ ಕೇಳಲಿ ಆಸ್ಥೀಯಲಿಂದಾ
ಪ್ರಾಣೇಶ ವಿಠ್ಠಲಾ ಪ್ರೀತಾನಾಗಬೇಕೀದಕೆ
ಹೀನ ವಿಷಯಗಳಾ ನಾನೊಲ್ಲೆ ದೇವಾ ।।೨।।

Transliteration:

P: Anjaane tanaya dhananjayanagraja

kanjaaksha shree madhwa sanjayavantaa

 

1. Maaruti ninnaya keeruti jagadolu

beerutida ko naa saaruti neega

ravanaanuja sugriva viprajanante

bhoovaranante kaayo devendra paala

 

2. Prastuta binnapa vistaripa kruti sa

mastaru keLali aasteeyalinda

pranesha vittala preetanagabekeedake

heena vishayagalaa naanolle deva

 

Translation:

Oh, son of Anjana (Hanuma), elder brother of Arjuna (Bheema), the lotus-eyed Shri Madhwacharya, the victorious one!

Oh, son of Marut the God of Winds, I will gladly be the one who spreads your glory on this earth. Oh, the protector of Devendra, you save us just like Lord Rama gave refuge to the abandoned brother of Ravana (Sugriva).

Let everyone listen happily to this Kriti that elaborates on this request of mine. I hope this appeases Lord Pranesha, for I am no longer attracted to inferior things around me.

 

Composer: Yogeendra Rayaru

Raga: Shuddha Saveri

Tala: Mishra Chaapu

Reference: N/A (Original tune)

 

೩. ಅಡಿಗೆಯನು

ಅಡಿಗೆಯನು ಮಾಡಬೇಕಣ್ಣ ನಾನೀಗ ಸುಜ್ಞಾನದ ।।ಪ।।

ಅಡಿಗೆಯನು ಮಾಡಬೇಕು ಮದಿಸಬೇಕು ಮದಗಳನ್ನು
ಒಡೆಯನಾಜ್ಞೆಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಸಡಗರದಿ ಈ ಮನೆಯ ಸಾರಸಿ ।।ಅ।।

ತನ್ನ ಗುರುವನ್ನು ನೆನೆಯಬೇಕಣ್ಣ ತನುಭಾವವೆಂಬ
ಭಿನ್ನ ಕಲ್ಮಷವಳಿಯಬೇಕಣ್ಣ
ಒನಕೆಯಿಂದ ಕುಟ್ಟಿ ಕೇರಿ ತನಗೆ ತಾನೆ ಆದ ಕೆಚ್ಚ
ನನುವರಿತು ಇಕ್ಕಬೇಕು ಅರಿವರ್ಗವೆಂಬ ತುಂಟರಳಿಸಿ ।।೧।।

ತತ್ವಭಾಂಡವ ತೊಳೆಯಬೇಕಣ್ಣ ಸತ್ಯಾತ್ಮನಾಗಿ
ಅರ್ತಿ ಅಕ್ಕಿಯ ಮಥಿಸಬೇಕಣ್ಣ
ಕತ್ತರಿ ಮನವೆಂಬ ಹೊಟ್ಟನ್ನು ಎತ್ತಿ ಒಲೆಗೆ ಹಾಕಿ ಇನ್ನು
ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡಿಹ ಮಮತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹೆಸರ ಹಿಂಗಿಸುತಲಿ ।।೨।।

ಜನನ ಸೊಂಡಿಗೆ ಹುರಿಯಬೇಕಣ್ಣ ನಿಜವಾಗಿ ನಿಂತು
ತನುವು ತುಪ್ಪವ ಕಾಸಬೇಕಣ್ಣ
ಕನಕಗಿರಿ ನೆಲೆಯಾದಿ ಕೇಶವದಾಸ ಕನಕನ ಕಟ್ಟಳೆಯೊಳು ನಿಂತು
ಸುಖದ ಪಾಕವ ಚಂದದಿಂ ಸವಿದುಣ್ಣಲಿಕ್ಕೆ ।।೩।।

 

Transliteration:

P: Adigeyanu maadabekanna naaneega sugnaanadha

 

A: Adigeyanu maadabeku madhisabeku madagalannu

odeyanaagneyindha olle sadagaradi ee maneyasaarasi

 

1.  thanna guruvannu neneya bekanna thanubhaavavemba

binna kalmashavaLiya bekanna

onakeyindha kutti keri thanage thaane aada kecha

nanuvarithu ikkabeku arivargavemba tuntaraLisi

 

2. tatvabhaandava thoLeya bekanna satyaatmanaagi

arthi akkiya mathisa bekanna

katthari manavemba hottannu etthi olege haaki innu

hotthi kondiha mamatheyannu etthi hesara hingisuthali

 

3. janana sondige huriya bekanna nijavaagi ninthu

thanuvu tuppava kaasa bekanna

kanakagiri nelayaadi keshavadasa kanakana kattaLeyoLu ninthu

sukada paakava chandadhim savidhunnalikke

Translation:

O brother, I have to cook, now, the food of wisdom.

I have to cook, and in the process, crush the ignorance. Under the order of the Master (Lord), I have to happily clean up this house.

One has to meditate on his guru, and in the process let the filthy association with the material self (body) be destroyed. One has to identify the slew of enemies that stand in the way, isolate the self-sustaining persistent ego, and pulverize it with a mortar and pestle and add it to the mix.

I must wash and prepare the vessel (of principle). As a truth-seeker, I must mill the rice (of affection). I must remove the husk (of mind), add the rice to the hot vessel, and dampen the still burning fire of attachment and prestige.

One must fry the fryums (sondige) of birth, and heat the material body as the ghee. Having followed the aforementioned recipe, I must now happily relish the tasty food of wisdom.

Composer: Shri. Kanakadasaru (Ankita naama: Kaagineleyaadikeshava)

Raga: Kedharam

Thala: Mishra Chaapu

Reference: (N/A) Original Composition

 

೧. ಅಂತರಂಗದಲಿ

ಅಂತರಂಗದಲಿ ಹರಿಯ ಕಾಣದವ ಹುಟ್ಟು ಕುರುಡನೋ ।।ಪ।।
ಸಂತತ ಸಿರಿಕೃಷ್ಣ ಚರಿತೆ ಕೇಳದವನೇ ಜಡಮತಿ ಕಿವುಡನೂ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ।।ಅ।।
ಹರುಷದಲಿ ನರಹರಿಯ ಪೂಜೆಯ ಮಾಡದವನೇ ಕೈ ಮುರಿದವನೋ ।
ಕುರುವರ ಸೂತನ ಮುಂದೆ ಕೃಷ್ಣಾ ಎಂದು ಕುಣಿಯದವನೇ ಕುಂಟನೋ ।
ನರಹರಿ ಚರಣೋದಕ ಧರಿಸದ ಶಿರ ನಾಯುಂಡ ಹೆಂಚು ಕಾಣೋ ।
ಸುರವರ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದವಿಲ್ಲದ ಊಟ ಸೂಕರ ಭೋಜನವೋ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ।।೧।।
ಅಮರೇಶ ಕೃಷ್ಣಗರ್ಪಿತವಿಲ್ಲದಾ ಕರ್ಮ ಅಸತಿಯ ವ್ರತನೇಮವೋ ।
ರಮೆಯರಸಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಲ್ಲದ ವಿತರಣೆ ರಂಡೆ ಕೊರಳ ಸೂತ್ರವೋ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ।
ಕಮಲನಾಭನ ಪಾಡಿ ಪೊಗಳದ ಸಂಗೀತ ಗಾರ್ಧಭ ರೋದನವೋ ।
ಮಮತೆಯಿಂದಲಿ ಕೇಶವಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡದವನೇ ಮೃಗವೋ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ।।೨।।
ಜರೆ ಪುಟ್ಟು ಮರಣವ ತೊಡೆವ ಸುಧೆಯ ಬಿಟ್ಟು ಸುರೆಯ ಸೇವಿಸಬೇಡವೋ ।
ಸುರಧೇನುವಿರಲಾಗಿ ಸೂಕರ ಮೊಲೆಹಾಲು ಕರೆದು ಕುಡಿಯಬೇಡವೋ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ।
ಕರಿರಥಾ ತುರಗವಿರಲು ಬಿಟ್ಟು ಕೆಡಹುವ ಕತ್ತೆಯೇರಲಿಬೇಡವೋ ।
ಪರಮ ಪದವನೀವ ಸಿರಿಕೃಷ್ಣನಿರಲಾಗಿ ನರರ ಸೇವಿಸಬೇಡವೋ ಎಂದೆಂದಿಗೂ  ।।೩।।

Transliteration:

P: Antharangadali hariya kaanadava huttu kurudano ||

AP: Santhatha srikrishna charithe keladhavane jadamathi kivudano endendigu ||

1. Harushadhali narahariya poojeya maadadhavane kai muridhavano |

kuruvara soothana mundhe krishnaa endhu kuniyadhavane kuntano |

Narahari charanodhaka dharisadha shira naayunda henchu kaano |

suravara krishnaprasadavilladha oota sookara bojanavo endendigu ||

2.  Amaresha krishnagarpitavilladha karma asathiya vrathanemavo |

rameyarasage preetiyilladha vitarane rande korala sutravo |

kamalanaabana paadi pogalada sangita gaardhabha rodhanavo |

mamatheyindhali keshavage namaskara maadadhavane mrugavo endendigu ||

3. jare puttu maranava thodeva sudheya bittu sureya sevisa bedavo |

suradhenuviralaagi sookara molehaalu karedhu kudiya bedavo |

kariratha thuragaviralu bittu kedahuva kattheyerali bedavo |

parama padavaneeva srikrishnaniralaagi narara sevisa bedavo endendigu ||

Translation:

P: One who doesn’t see Lord Hari inside himself, he is born blind.

AP: One who doesn’t listen to the eternally blissful Lord Srikrishna’s stories, he is ignorant and deaf.

One who doesn’t happily do pooja for Lord Narahari has a broken arm. One who doesn’t dance with joy in front of a devoted bard, has lost his limbs. One whose head hasn’t been adorned by the holy water from the Lord Narahari’s feet, is like a surface licked by dog. Food which is not the prasada of the God of Gods (Krishna) is pig’s food.

An action not dedicated to the immortal Lord Krishna, is useless rigor. An arrangement not to the liking of the husband of Ramadevi (Lord Narayana), is a leash on a bitch (female dog)’s neck.  A song that doesn’t praise Lord Kamalanaaba (Lord with a lotus navel), is akin to a donkey’s braying. A man who doesn’t prostate before Lord Keshava with love, is an animal.

Do not ditch the elixir that destroys the birth-death cycle and get drunk on the lowly liquor. With the Kamadhenu around, do not consume pig’s milk. With elephants, horses and chariots waiting for you, do not go sit on a donkey. When there is the Lord who gives you a seat in the eternal realm, do not go around serving mortal humans.

Composer: Shri Vyasarajaru (Ankita naama: Srikrishna)

Raga: Mohana

Tala: Mishra Chapu

Reference version: R.K.Srikantan