೨೩. ಅವನೇ ಧನ್ಯನೆಲಾ

ಅವನೇ ಧನ್ಯನೆಲಾ ಜಗದೊಳು
ಇವನೇ ಮಾನ್ಯನೆಲಾ ।।ಪ।।

ಆವ ಪರಿಯಲಿಂದಾದರು ತನ್ನಯ
ಭಾವ ಶುದ್ಧಿಯಲಿ ಭಗವತ್ಪರನಾದವನೇ ।।ಅ।।

ಆತ್ಮೆ ೕಅಂತರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಳಿದ್ದು
ಸ್ವಾತ್ಮಲಾಭ ಸಿದ್ಧಿಯ ಸಾಧಿಸಿ
ಶ್ರೀದವಿಠಲನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಿಸಿ
ಸಾಧು ಸೇವ್ಯ ಚಿತ್ಸುಖಮಯವಾದುದವನೇ ।।೧।।

Transliteration:

P: Avane dhanyanelaa jagadoLu

Ivane maanyanelaa

A: Aava pariyalindaadaru thannaya

bhaava shuddhiyali bhagavatparanaadavane

Aatmentara samskrutiyoLiddu

Swaatmalaabha siddhiya saadhisi

Shreedavittalana saakshaatkaarisi

Saadhu sevya chitsukhamayavaadudavane

Translation:

Oh, he’s fortunate in this world! Oh, he’s respected!

He who, in any way possible, surrenders himself to the Supreme through the process purifying his mind (Oh, he’s…)

He who, by living with a refined spirit, and by mastering the art that benefits his soul, realizes Lord Vittal and attains bliss in the service of the virtuous (Oh, he’s…)Composer: Karjagi Daasappanavaru

Raga: Shivaranjani

Tala: Adi

Reference: N/A (Original tune)