೧೩. ಅರಿತವರಿಗತಿ ಸುಲಭ

ಅರಿತವರಿಗತಿ ಸುಲಭ ಹರಿಯಪೂಜೆ
ಅರಿಯದವ ನಿರ್ಭಾಗ್ಯ ಲೋಕದೊಳಗೆ ।।ಪ।।

ಹೈಮಾಂಡ ಮಂಟಪವು ಭೂಮಂಡಲವೆ ಪೀಠ
ಸೋಮ ಸೂರ್ಯರೆ ದೀಪ ಭೂರುಹಗಳು
ಚಾಮರಗಳತಿ ವಿಮಲ ವ್ಯೋಮ ಮಂಡಲ ಛತ್ರ
ಯಾಮಾಷ್ಟಕಗಳಷ್ಟದಳದ ಪದ್ಮವುಯೆಂದು ।।೧।।

ಮಳೆಯೆ ಮಜ್ಜನವು ದಿಗ್ವಲಯಂಗಳೇ ವಸನ
ಮಲಯಜಾನಿಲವೇ ಶ್ರೀಗಂಧ ಧೂಪಾ
ಇಳೆಯೊಳಗೆ ಬೆಳೆದ ಧಾನ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ನೈವೇದ್ಯ
ಥಳ ಥಳಿಪ ಮಿಂಚು ಕರ್ಪೂರದಾರತಿಗಳೆಂದು ।।೨।।

ನಕ್ಷತ್ರ ಮಂಡಲವೇ ಲಕ್ಷ ದೀಪಾವಳಿಯು
ದಕ್ಷಿಣೋತ್ತರ ಅಯನಗಳೇ ಬನವು
ವೃಕ್ಷ ವಲ್ಲಿಜ ಸುಫಲ ಪುಷ್ಪಗಳೊಳಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ
ವಕ್ಷ ವ್ಯಾಪಕನಾಗಿ ತಾನೆ ಭೋಗಿಪನೆಂದು ।।೩।।

ಗುಡುಗು ಸಪ್ತ ಸಮುದ್ರ ಶಿಡಿಲು ಘೋಷವೇ ವಾದ್ಯ
ಪೊಡವಿಪರಿಗೀವ ಕಪ್ಪವೇ ಕಾಣಿಕೆಗಳು
ಉಡುಪ ಭಾಸ್ಕರರ ಮಂಡಲಗಳಾದರ್ಶಗಳು
ನಡೆವ ನಡೆಗಳು ಹರಿಗೆ ಬಿಡದೆ ನರ್ತನವೆಂದೂ ।।೪।।

ಯುಗ ಚತುಷ್ಟಯವೆ ಪರಿಯಂಕ ಪಾದಗಳಬ್ದ
ಬಿಗಿವ ಪಟ್ಟೆಗಳು ಕಂದಾಯ ಕಸಿ ಪೂ
ಗಗನ ಮೇಲ್ಗಟ್ಟು ಸಂಕ್ರಮಣಗಳೇ ಬಡವುಗಳು
ಭಗವಂತಗುಪಬರ್ಹಣಗಳು ಷಡೃತುಗಳೆಂದೂ ।।೫।।

ನಾಗವಲ್ಲೆಗಳೆ ದಿವಸಗಳು ಕರಣವೇ ಕ್ರಮಕೆ
ಯೋಗಗಳೇ ಚೂರ್ಣ ರಾತ್ರೆ ಕಾಂಶೂಕ
ಭೋಗವತೀ ಜಲವೆ ಗಂಡೂಷೋದಕ ಶುದ್ಧ
ಸಾಗರವೆ ಪಾದೋದಕ ವಿರಾಡ್ರೂಪಗೆಂದು ।।೬।।

ಶಾತಕುಂಭೋಧರಾಂಡಾಂತಸ್ಥ ರೂಪ ಸಂ
ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಲಿ ಯಜಿಸಿ ಮೋದಿಪರನಾ
ಮೀತ ಶೋಕರ ಮಾಡಿ ಸಂತೈಸುತಿಹ ಜಗ
ನ್ನಾಥ ವಿಠಲ ಒಲಿದು ಸರ್ವ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ।।೭।।

Transliteration:

P: Aritavarigati sulabha hariya puje

Ariyadava nirbhagya lokadholage

 

1. Haimaanda mantapavu boomandalave peeta

somasuryare deepa bhuruhagalu

chamaragaLativimala vyoma mandala chatra

yaamaashta kagaLashta dalada padmavuyendu

 

2. maleye majjanavu digvalayangaLe vasana

malayajaanilave shri gandha dhoopa

iLeyoLage beLedha dhaanyagaLella naivedhya

thala thalippu minchu karpooradaaratigaLendhu

 

3. Nakshatra mandalave laksha deepaavaLiyu

Dakshinottara ayana gale banavu

vruksha vallija supala pushpagalolage lakshmi

vaksha vyaapakanaagi thaane bhogipavanendhu

 

4. Gudugu sapta samudra shidilu goshave vaadya

podaviparigeeva kappave kaaNikegaLu

udupa bhaaskarara mandalagaadarshagaLu

nadeva nadegalu harige bidade narthanavendhu

 

5. Yuga chathushtayave pariyanka paadhagalabda

bigiva pattegalu kandhaaya kasipoo

gagana melgattu sankramanagale badavugalu

bhagavanthagupabarhanagalu shadruthugalendhu

 

6. NagavallegaLe dhivasagaLu karanave kramake

yogagale choorna raathre kaamshuka

bhogavati jalave gandushodhaka shuddha

saagarave paadhodhaka viraadrupagendhu

 

7. Shatakumbodharaandaa anthastha roopa sam

preetiyindali yajisi modiparanaa

meeta shokara maadi santhaisuthiha jagan

nnatha vittala olidhu sarva kaala gaLalli

 

Translation:

Worship of Lord Hari, comes easily to those who are aware. On the other hand, the ignorant ones are very unlucky in this world.

The cosmic egg is the manTapa, wherein the earth serves as the peeTa. The sun and moon are the lamp and holy plant. The chowries are pristine, with the atmosphere serving as the umbrella. The eight Yaamas (unit of time, approximately 3 hours) of the day are the eight petals of the lotus.

The rain is the ablution, with the universe as the garment. The wind wafting through the sandal trees is the aromatic incense. Every grain that has grown on this earth is his naivedya. The flashing lightning is the Arathi with camphor.

The star-studded sky is an array of million lamps. The two halves of the year are the forest. Within the flowers of the trees, resides Lakshmi, and inside her heart resides Shri Hari who enjoys all this forever.

The rumbling of the seven oceans, and the thunder are the vaadya gosha. Anything that is offered to the earth, is a tribute. The moon and the sun are the mirrors, and everything that is in motion, is a dance for His entertainment.

The four yugas are the legs of his bed. Tied up clouds form his expensive mattress. With the sky above him, and the Sun’s movement (through the months) are the changes around him. The six seasons are the Lord’s pillows.

The days are the betel leaves which are arranged according to the karanas. The yogas serve as the lime powder (churna), with the night itself as the arecanut. The water from Bhogavati (the subterranean capital of Nagaloka) serves as the gargling water. The pure ocean water is used to wash his feet, for his majestic form.

He who swallows and bears the entire universe in his belly, and he who vanquishes the sorrows of those who win his affection, and rejoices in the process, is none other than Lord Jagannatha Vitthala. May his blessings be with me forever.

 

Composer: Shri. Jagannatha dasaru (Ankita naama: Jagannatha Vitthala)

Raga: Ragamalika (Hamsadhwani, Hamsanadham, Brindavana Saranga, Gambheera Nattai)

Tala: Kanda Chaapu

Reference: N/A (Original tune)

೭. ಅಂತರಂಗದ ಕದವು

ಅಂತರಂಗದ ಕದವು ತೆರೆಯಿತಿಂದು ।।ಪ।।
ಎಂತು ಪುಣ್ಯದ ಫಲವು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ದೊರಕಿತೊ ಎನಗೆ ।।ಅ।।

ಏಸುದಿನವಾಯಿತೊ ಬೀಗಮುದ್ರೆಯ ಮಾಡಿ
ವಾಸವಾಗಿದ್ದರೋ ದುರುಳರಿಲ್ಲಿ
ಮೋಸವಾಯಿತು ಇಂದಿನ ತನಕ ತಮಸಿನ
ರಾಶಿಯೊಳಗೆ ಹೂಳಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ।।೧।।

ಹರಿಕರುಣವೆಂಬಂಥ ಕೀಲಿ ಕೈ ದೊರಕಿತು
ಗುರುಕರುಣವೆಂಬಂಥ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ
ಪರಮ ಭಾಗವತರ ಸಹವಾಸದಲಿ ಪೋಗಿ
ಹರಿ ಸ್ಮರಣೆಯಿಂದಲ್ಲಿ ಬೀಗಮುದ್ರೆಯ ತೆಗೆದೆ ।।೨।।

ಸುತ್ತಲಿದ್ದವರೆಲ್ಲ ಪಲಾಯನವಾದರು
ಭಕ್ತಿಕಕ್ಕಡವೆಂಬ ಜ್ಞಾನದೀಪ
ಜತ್ತಾಗಿ ಹಿಡಿಕೊಂಡು ದ್ವಾರದೊಳಗೆ ಪೊಕ್ಕೆ
ಎತ್ತನೋಡಿದರತ್ತ ಶೃಂಗಾರಸದನ ।।೩।।

ಹೊರಗೆ ದ್ವಾರವು ನಾಲ್ಕು ಒಳಗೈದು ದ್ವಾರಗಳು
ಪರ ದಾರಿಗೆ ಪ್ರಾಣ ಜಯವಿಜಯರು
ಮಿರುಗುವ ಮಧ್ಯಮಂಟಪ ಕೋಟಿರವಿಯಂತೆ
ಸರಸಿಜನಾಭನ ಅರಮನೆಯ ಸೊಬಗು ।।೪।।

ಸ್ವಮೂರ್ತಿಗಣ ಮಧ್ಯ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದೈಕ
ರಮೆಧರೆಯರಿಂದ ಲಾಲಿಂಗಿತ್ವದಿ
ಕಮಲಜಾದಿಗಳಿಂದ ತುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ ಹೃದಯ
ಕಮಲದೊಳಗಿರುವ ವಿಜಯವಿಠ್ಠಲನ ಕಂಡೆ ।।೫।।

 

Transliteration:

P: Antharangada kadavu tereitindu

A: Enthu punyada phalavu praapti dorakito enage

 

1. Esudinavaayito beegamudreya maadi

vaasavaagiddaro durularilli

mosavaayithu indhina tanaka tamasina

raashiyolage hooli kaanisutiralilla

 

2. Harikarunavembantha keelikai dorakitu

gurukarunavembantha shaktiyinda

parama baagavatara sahavaasadali pogi

hari smaraneyindalli beega mudreya thegede

 

3. Sutthaliddavarella Palaayanavaadaru

Bhaktikakkadavemba gnaanadeepa

jattaagi hidikondu dwaradolage pokke

eththanodidharattha shrungaarasadana

 

4. Horage dwaravu naalku olagaidu dwaragalu

para dhaarige praana jayavijayaru

miruguva madhyamantapa kotiraviyante

sarasijanaabhana aramaneya sobagu

 

5. SwamurtigaNa madhya sacchidanandaika

ramedhareyarindha laalingitvadi

kamalajaadigalinda tutisikolluta hrudaya

kamaladolagiruva shri vijayavitthalana kande

 

Translation:

The door to my soul has opened today!

How lucky am I to receive the rewards for my good deeds!

When was this door locked and sealed? Was this place inhabited by the wicked ones? All these days have been in vain. Perhaps, it was buried in my pile of ignorance, and hence invisible to me.

The key, that is Shri Hari’s grace, came to me, thanks to the power of Guru’s blessings. I joined the company of sincere devotees, and by meditating upon Shri Hari, I opened the sealed lock.

Everyone (and everything) around me vanished. I held tightly in my hand, the torch of Bhakti, which is also the light of Gnana and entered the door. All around me, was this beautiful palace!

This palace was flanked by nine openings, four outer and five inner (nava dwaras). The door to the higher realm was guarded by Jaya and Vijaya. Beyond the threshold, I could behold the central hall (Madhya Mantapa), which shone like a million suns. Such was the splendor of the Lotus-naveled Shri Hari’s abode!

Surrounded by realized souls, there stood the absolute blissful consciousness that is Lord Hari, embracing Sridevi and Bhudevi. Showering him with varied flowers, I stood there, witnessing Shri Vijaya Vitthala who resides inside my heart!

Composer: Shri. Vijaya dasaru (Ankita naama: Vijaya Vitthala)

Raga: Jana Sammodhini

Tala: Kanda Chapu

Reference version: Puttur Narasimha Nayak *

Note: * We also found versions by Vidyabhushana and others.  We chose this one for the way it conveys the majesty of the moment.

 

 

 

 

೪. ಅಹುದಾದರಹುದೆನ್ನಿ

ಅಹುದಾದರಹುದೆನ್ನಿ ಅಲ್ಲವಾದರಲ್ಲವೆನ್ನಿ ।।ಪ।।
ಬಹುಜನರು ನೆರೆತಿಳಿದು ಪೇಳಿ ಮತ್ತಿದನು ।।ಅ।।

ದೇವರಿಲ್ಲದ ಗುಡಿಯು ಪಾಳು ಬಿದ್ದಂಗಡಿಯು
ಭಾವವಿಲ್ಲದ ಭಕುತಿ ಅದು ಕುಹಕ ಯುಕುತಿ
ಹೇವವಿಲ್ಲದ ಹೆಣ್ಣು ಗಜುಗ ಬೆಳೆದ ಕಣ್ಣು
ಸೇವೆಯರಿಯದ ಧಣಿಯು ಕಲ್ಲಿನಾ ಕಣಿಯು ।।೧।।

ಧರ್ಮವಿಲ್ಲದ ಅರಸು ಮುರಿದ ಕಾಲಿನ ಗೊರಸು
ನಿರ್ಮಲಿಲ್ಲದ ಮನಸು ತಾ ಕೊಳಚೆ ಹೊಲಸು
ಕರ್ಮವಿಲ್ಲದ ಗಂಡು ಕರಿಯ ಒನಕೆಯ ತುಂಡು
ಮರ್ಮವಿಲ್ಲದ ಮಾತು ಒಡಕು ಮಡಕೆಯ ತೂತು ।।೨।।

ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದ ಸಿರಿಯು ಕೊಳೆತ ತೆಂಗಿನ ತುರಿಯು
ಸೌಖ್ಯವಿಲ್ಲದ ಊಟ ಅದು ಕಾಳಕೂಟ
ಒಕ್ಕಲಿಲ್ಲದ ಊರು ಕೊಳೆತು ನಾರುವ ನೀರು
ಸೊಕ್ಕಿ ನಡೆಯುವ ಭೃತ್ಯ ಅವ ಕ್ರೂರಕೃತ್ಯ ।।೩।।

ಕಂಡು ಕರೆಯದ ನಂಟ ಮೊನೆಯು ಕೆಟ್ಟಿಹ ಕಂಟ
ಉಂಡು ನಗದಿಹ ಮೋರೆ ಅದು ಕಹಿಯ ಸೋರೆ
ದಂಡಿಗಂಜುವ ಬಂಟ ಒಡಕು ಹರವಿಯ ಕಂಠ
ಗಂಡಗಂಜದ ನಾರಿ ಅವಳೆ ಹೆಮ್ಮಾರಿ ।।೪।।

ಬಿಟ್ಟು ನಡೆಯುವ ಗೆಣಿಯು ಹರಕು ತೊಗಲಿನ ಮಿಣಿಯು
ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳುವ ದಾತ ಅವ ಹೀನಜಾತ
ಸೃಷ್ಟಿಯೊಳು ಕಾಗಿನೆಲೆಯಾದಿ ಕೇಶವ ನಂಘ್ರ್ಿ
ಮುಟ್ಟಿ ಭಜಿಸದ ನರನು ಅವನೆ ವಾನರನು ।।೫।।

Transliteration:

P: Ahudadarahudenni Allavadarallavenni

A: Bahujanaru nerethiLidhu peLi maththidhanu

1. Devarillada gudiyu paaLu biddangadiyu

bhaavavillada bhakuthi adhu kuhakayukuthi

hevavillada hennu gajuga beLedha kannu

seveyariyada dhaniyu kallinaa kaNiyu

2. Dharmavillada arasu murida kaalina gorasu

nirmalillada manasu tha koLache holasu

karmavillada gandu kariya onakeya thundu

marmavillada maathu odaku madakeya thoothu

3. Makkalillada siriyu koLetha thengina thuriyu

sowkyavillada oota adhu kaaLa koota

okkalillada ooru koLethu naaruva neeru

sokki nadeyuva bhruthya ava kroora kruthya

4. Kandu kareyada nanta moneyu kettiha kanta

undu nagadiha more adhu kahiya sore

dhandiganjuva banta odaku haraviya kanTa

gandaganjadha naari avaLe hemmaari

5. Bittu nadeyuva geniyu harakku thogalina miniyu

kottu keluva dhaatha ava heena jaata

srushtiyolu kaagineleyadi keshavananghri

mutti bajisadha naranu avane vaanaranu red

Translation:

Say yes, if they say yes. Say no, if they say no.

Know what the majority around you says, and say so.

A temple without God is a shop in ruins. Ill-expressed devotion is nothing but a fraudulent tactic. A shameless maiden is like a cataract on the eye. A master who cannot appreciate the service is like a rock.

A king without virtue is like a broken hoof. An impure mind is nothing but dirt. An idle man is a piece of pestle. Words without an essence, is like an earthen pot with a hole.

Property without inheritors is like a coconut gone bad. A meal without comfort is like poison. An uninhabited city is like contaminated water. An arrogant servant is like a cruel deed.

A relative who doesn’t invite you even on seeing you, is like a broken nib. A man who asks money for the food he provided, is like a bitter gourd. A hero afraid of facing an army, is like a voice that has lost its range. A woman who doesn’t fear her husband is an ogress.

A breached contract is like a torn leather rope. Someone who asks for repayment of the loan is of inferior birth. A man who doesn’t worship Lord Keshava’s feet is nothing but an ape.

Composer: Shri Kanakadasaru (Ankita Naama: Kaagineleyaadikeshava)

Raga: Vasanthi

Thala: Kanda Chapu

Reference version: M.S.Sheela

೨. ಅಹುದೊ ಹನುಮಂತ

ಅಹುದೊ ಹನುಮಂತ ನೀನಹುದೊ ಬಲವಂತ
ನೀನಹುದೊ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣ ಮೂಲಗುರು ಅಹುದೊ ।।ಪ।।

ಅಹುದೊ ಧರಣಿಯ ಮ್ಯಾಲೆ ದಿವಾಕರನ ಪ್ರಭೆಯಂತೆ
ಅಹುದೊ ಮಧ್ವಮತಕೆ ಬಿರುದು ನೀ ಅಹುದೊ ।।ಅ।।

ಅಂಜನೆಯ ಗರ್ಭದಲಿ ಉದ್ಭವಿಸಿದ್ಯೊ ನೀನು
ಸಂಜೀವನವ ತಂದ್ಯೊ ಸಕಲ ಕಪಿಗಳಿಗೆ
ಮಂಜುಭಾಷಣ ನೀನು ಶರಧಿಯನು ದಾಟಿದೆಯೊ
ಕಂಜಾಕ್ಷಿ ಸೀತೆಗೆ ಉಂಗುರವನಿತ್ತೆ ।।೧।।

ಕುಂತಿಯ ಗರ್ಭದಲಿ ಉದ್ಭವಿಸಿದ್ಯೊ ನೀನು
ಪಂಥವನಾದಿ ದಾಯಾದ್ಯರೊಡನೆ
ಕಂತುಪಿತನ ಕೂಡಿ ಕೌರವರ ಗೆಲಿದ್ಯೊ
ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಕೈಗೊಂಡೆ ।।೨।।

ಮಧ್ವಾವತಾರದಲಿ ಮುನಿವೇಷವನು ತಾಳಿ
ಅದ್ವೈತವೆಂಬೋ ಅರಣ್ಯವನು ತರಿದೆ
ಮಧ್ವಶಾಸ್ತ್ರವೆಂಬೊ ಮತವ ನಿರ್ಣೈಸಿದೆ
ಮುದ್ದು ಹಯವದನದಾಸ ನೀನಹುದೊ ।।೩।।

Transliteration:

P: Ahudho hanumantha neenahudho balavantha

neenahudho mukhyapraana moolaguru ahudho

A: Ahudho dharaniya myaale dhivaakarana prabheyanthe

ahudho madhwamathake birudhu nee ahudho

1.  Anjaneya garbadhali udbhavisidhyo neenu

sanjeevanava thandhyo sakala kapigalige

manjubhaashana neenu sharadhiyanu dhaatidheyo

kanjaakshi seethege unguravanithe

2. Kuntiya garbadhali udbhavisidhyo neenu

panthavanaadi dhaayaadhyarodane

kanthupithana koodi kauravara gelidhyo

santhoshadhindha saamraajya kaigonde

3. Madhwaavatharadhali muniveshavanu thaaLi

advaitavembo aranyavanu tharidhe

madhwashaastravembo mathava nirnaisidhe

muddu hayavadanadaasa neenahudho

Translation:

Yes, you are Lord Hanuman! Yes, you are the mighty one! Yes, you are the life force and the foundational teacher!

Yes, you are the rays of sun on earth, and the pride of Madhwa philosophy!

You took birth in the womb of Anjana Devi, and brought the Sanjeevani mountain to heal the fellow wounded vaanaras. You, the sweet spoken, crossed the ocean, and the presented the ring (of Lord Rama) to the lotus-eyed Seeta Devi.

You took birth in the womb of Kunti Devi, and engaged in debates with your relatives. You teamed up with the father of Manmatha (Lord Krishna) and defeated the Kauravas, and happily recaptured your kingdom.

You took the form of a saint in your Madhwa avatar, and destroyed the forest of Advaita. You established the school of Madhwa philosophy, you are the beloved disciple of the Horse-faced Lord (Hayavadana/Hayagriva).

Composer: Shri Vadirajaru (Ankita naama: Hayavadana)

Raga: Thodi

Thala: Kanda Chaapu

Reference: N/A (Original Composition)