೧೦. ಅತಿ ಶೋಭಿಸುತಿದೆ

ಅತಿ ಶೋಭಿಸುತಿದೆ ಶ್ರೀಪತಿವಾಹನ ।।ಪ।।

ಚತುರದಶ ಲೋಕದಲಿ ಅಪ್ರತಿವಾಹನ ।।ಅ।।

ವಿನುತಕಶ್ಯಪ ಮುನಿಗೆ ತನಯನೆನಿಸಿದ ವಾಹನ
ಅನುಜರನು ಕದ್ದೊಯ್ದ ಅತ್ಯಾಢ್ಯ ವಾಹನ
ವನದಿ ಮಧ್ಯದಿ ನಾವಿಕರ ಭಕ್ಷಿಸಿದ ವಾಹನ
ಜನಪನಾಜ್ಞದಿ ಕೂರ್ಮಗಜರ ನುಂಗಿದ ವಾಹನ ।।೧।।

ಕುಲಿಶಪಾಣಿಯ ಕೂಡೆ ಕಲಹ ಮಾಡಿದ ವಾಹನ
ಒಳಹೊಕ್ಕು ಪೀಯೂಷ ತಂದ ವಾಹನ
ಮಲತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳನು ಮರುಳುಗೊಳಿಸಿದ ವಾಹನ
ಬಲಿರಾಯ ಒಯ್ದ ಮಕುಟವ ತಂದ ವಾಹನ ।।೨।।

ಕಾಲನಾಮಕನಾಗಿ ಕಮಲಭವನಲಿ ಜನಿಸಿ
ಕಾಲಾತ್ಮ ಹರಿಯ ಸೇವಿಪ ವಾಹನ
ಕಾಳಗದಿ ಕಪಿವರರ ಕಟ್ಟುಬಿಡಿಸಿದ ವಾಹನ
ವಾಲಖಿಲ್ಯಗ ಪಿಡಿದ ವರವಾಹನ ।।೩।।

ಕೂಪರದೆಡೆಗೆ ಮಂದಾರವೈದ ವಾಹನ ನಿಜ
ರೂಪದಿ ಹರಿಸೇವೆಗೈವ ವಾಹನ
ಆ ಪಿತೃಗಳಿಗಮೃತ ಪ್ರಾಪ್ತಿಸಿದ ವಾಹನ
ಸೌಪರ್ಣಿ ಪತಿಯೆಂಬ ಹೊಂಬಣ್ಣ ವಾಹನ ।।೪।।

ಪನ್ನಗಾಶನ ವಾಹನ ಪತಿತಪಾವನ ವಾಹನ
ಸನ್ನುತಿಪ ಭಕ್ತರನ್ನು ಸಲಹುವ ವಾಹನ
ಪನ್ನಗಾದ್ರಿನಿವಾಸ ಜಗನ್ನಾಥವಿಠ್ಠಲಗೆ
ಉನ್ನತ ಪ್ರಿಯವಾದ ಶ್ರೀ ಗರುಡವಾಹನ ।।೫।।

Transliteration:

P: Ati shobisutide shreepativahana

A: Chaturadasha lokadali aprativahana

 

1. Vinutakashyapa munige tanayanenisida vahana

anujaranu kaddoyda atyaaDya vahana

vanadi madyadi naavikara bakshisida vahana

janapanaagnadi kurmagajara nungida vahana

 

2. KulishapaaNiya koode kalaha maadida vahana

olahokku peeyusha tanda vahana

malataayi makkalanu marulugoLisida vahana

baliraaya oidha makutava tanda vahana

 

3. Kaalanaamakanaagi kamalabhavanali janisi

kaalatma hariya sevipa vahana

kaaLagadi kapivarara kattubidisida vahana

vaalakilyaga pidida varavahana

 

4. Kooparadedege mandaravaida vahana nija

rupadi harisevegaiva vahana

aa pitrugaligamruta praaptisida vahana

sauparni patiyemba hombanna vahana

 

5. Pannagaashana vahana patitapavana vahana

sannutipa bhaktaranu salahuva vahana

pannagaadrinivasa jagannathavitthalage

unnata priyavada shree garudavahana

Translation:

[Primer: Most of the song is based on the story of Garuda, as it appears in Adi Parva (Chapters 16-34) of Mahabharata (well summarized in this blog entry). ]

O, how very radiant, the vahana (vehicle) of Lord Hari (Shreepati)!

A peerless vahana across the fourteen worlds!

He was born as the son of Sage Kashyapa and Vinata. He, in his resplendent form, carried away his siblings. He devoured a group of fishermen in the middle of a forest. As per the instructions of his father, he also swallowed the turtle and the elephant.

He fought with the wielder of the thunderbolt, Lord Indra. He brought the Amrutakalasha by entering Devaloka. He destroyed his half-brothers (snake-sons of Kadru). He also brought the “hidden crown of Mahabali”1.

He was born as Kaalanaamaka2 in this world, and worshipped Lord Hari who is the essence of time. He released the vanaras from their shackles during the war3. He saved the Valakhilya sages by carrying them4.

He carried Mandara mountain to place on the ocean, prior to its churning. He serves Shri Hari, in his Nija roopa (true form). He brought the amrita to the Pitru Devatas2. He, who is the husband of Sauparni, is the golden vahana.

He is the vahana of Lord Hari, who is Pannaga Shayana (one who sleeps on the snake-bed), and Patita-Pavana (the deliverer of fallen souls). He protects the devotees who bow down to him. He is the dearest vahana to Lord Jagannatha who resides on Pannagadri (Seshadri). He is none other than Garuda!

1 When King Mahabali failed to fulfill his promise to Shri. Hari in his Vamana avatar, Garuda arrested Mahabali with his GarudaPasha and brought him before Lord Hari.

2 Reference incomplete.

This is in reference to Day 1 of Yuddha Kanda of Ramayana, where Garuda came to rescue Rama, Lakshmana and Vanaras from Indrajit’s Nagapasha.

4Valakhilya rishis were hanging upside down from the banyan tree, where Garuda sat with the turtle and elephant. When he noticed the branch shearing, he grabbed the branch in his talons and saved them. There is yet another reference to Valakhilya sages who cursed Indra that his arrogance will be vanquished by the King of Birds, which is a precursor to Garuda’s birth.


Composer: Shri Jagannatha Dasaru (Ankita naama: Jagannathavitthala)

Raga: Garudadhwani

Tala: Adi

Reference: N/A (Original tune)