೧೬. ಅಮ್ಮ ಬಾರೊ

ಅಮ್ಮ ಬಾರೊ ರಂಗಮ್ಮ ಬಾರೊ ಪುಟ್ಟ
ತಮ್ಮ ಬಾರೊ ಮುದ್ದಿನುಮ್ಮ ತಾರೊ ।।ಪ।।

ಅಯ್ಯ ಬಾರೊ ಅಜನಯ್ಯ ಬಾರೊ ಚಿನು
ಮಯ್ಯ ಬಾರೊ ಬೆಣ್ಣೆಗಯ್ಯ ಬಾರೊ ।।೧।।

ಕಂದ ಬಾರೊ ಪೂರ್ಣಾನಂದ ಬಾರೊ ಸುರ
ವಂದ್ಯ ಬಾರೊ ಬಾಲ್ಮುಕುಂದ ಬಾರೋ ।।೨।।

ಅಣ್ಣ ಬಾರೊ ತಾವರೆಗಣ್ಣ ಬಾರೊ ಎನ್ನ
ಚಿನ್ನ ಬಾರೊ ಶಿಶುರನ್ನ ಬಾರೊ ।।೩।।

ನಲಿದು ಬಾರೊ ಕರುಣಾಜಲಧಿ ಬಾರೊ ಆಡಿ
ಬಳಲ್ದೆ ಬಾರೊ ಕರೆದೊಲಿದು ಬಾರೊ ।।೪।।

ಶ್ರೀಶ ಬಾರೊ ಹಸುಗೂಸೆ ಬಾರೊ ಪರಿ
ತೋಷ ಬಾರೊ ಪ್ರಸನ್ವೆಂಕಟೇಶ ಬಾರೊ ।।೫।।

Transliteration:

P: Amma baaro rangamma baaro putta

thamma baaro muddinumma thaaro

 

1. Ayya baaro ajanayya baaro chinu

mayya baaro bennegayya baaro

 

2. Kandha baaro poornaananda baaro sura

vandhya baaro baalmukunda baaro

 

3. Anna baaro thaavareganna baaro enna

chinna baaro shishuranna baaro

 

4. Nalidhu baaro karunaajaladhi baaro aadi

baLalde baaro karedholidhu baaro

 

5. Shrisha baaro hasugoose baaro pari

tosha baaro prasanvenkatesha baaro

 

Translation:

Come hither, O dear! Come here dear Ranga!

Come hither, O the little one! Give me a loving kiss!

Come here, my ‘master’! Come here, the father of Brahma! Come here, my darling! Come, O the king of (our) butter!

Come here, my child! Come, O the eternally happy one! Come here, the one who is worshipped by all Suras! Come here, dear Mukunda!

Come here, O ‘respected one’! Come, O the lotus-eyed one! Come here, my precious! Come here, O gem of a kid!

Come here joyfully! Come here, O ocean of mercy! Come here, playing and unfatigued! Come here as I call for your grace!

Come here, O the Lord of Shri Lakshmi! Come hither dear infant! Come here O delightful one! Come here, dear Prasanvenkatesha!

 

Composer: Shri. Prasanna Venkata dasaru (Ankita naama: Prasanvenkata)

Raga: Brindavana Saranga

Tala: Eka

Reference: Parimala Giriachar