೬. ಅಡಿಗಳಿಗೊಂದಿಪೆ

ಅಡಿಗಳಿಗೊಂದಿಪೆ ಪುರಂದರ ಗುರುವೆ ।।ಪ।।

ಕಡು ಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತಿ ವೈರಾಗ್ಯದ ನಿಧಿಯೇ ।।ಅ।।

ವರ ಮಧ್ವಮತ ಕ್ಷೀರಾಂಬುಧಿಗೆ ಚಂದ್ರನಾದೆ
ಗುರು ವ್ಯಾಸರಾಯರಿಂದುಪದೇಶಗೊಂಡೆ
ಎರಡೆರಡು ಲಕ್ಷದೆಪತ್ತು ಐದುಸಾವಿರ
ವರ ನಾಮಾವಳಿ ಮಾಡಿ ಹರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದೆ ।।೧।।

ಗಂಗಾದಿ ಸಕಲ ತೀರ್ಥಂಗಳ ಚರಿಸಿದ
ರಂಗವದನ ವೇದವ್ಯಾಸನ
ಹಿಂಗದೆ ಮನದಲ್ಲಿ ನೆನೆದು ನೆನೆದು ಮೆರೆವ
ಮಂಗಳ ಮಹಿಮೆಯ ನುತಿಸಿ ನುತಿಸಿ ನಾ ।।೨।।

ನಿನ್ನತಿಶಯಗುಣ ವರ್ಣಿಸಲಳವಲ್ಲ
ನಿನ್ನ ಸೇವಕನ ಸೇವಕನೆಂತೆಂದು
ಪನ್ನಗಶಯನ ಮುಕುಂದ ಕರುಣ ಪ್ರ
ಸನ್ನ ವಿಜಯವಿಠ್ಠಲ ಸಂಪನ್ನ ।।೩।।

Transliteration:

P: Adigaligondippe purandara guruve

A: Kadu gnaana bhakti vairaagyada nidiye

1. Vara madwamata ksheeraambudhige chandranaathe

guru vyaasaraayarindupadeshagonde

eraderadu lakshadheppathaidhu saavira

vara naamavali maadi harige arpisidhe

2. Gangadi sakala theerthangala charisida

rangavadana vedavyasana

hingade manadhalli nenedu nenedu mereva

mangala mahimeya nuthisi nuthisi na

3. Ninnathishayaguna varnisalaLavalla

ninna sevakana sevakanentendu

pannaga shayana mukunda karuna pra

sanna vijayavitthala sampanna

Translation:

I will prostrate myself before your feet, O Guru Purandara! (in reference to Purandara dasaru).

O the bestower of rigorous knowledge, devotion and dispassion!

You became the moon for the bountiful ocean of milk, that is the Madhwa philosophy. You gained wisdom under the tutelage of Shri. Vyasarajaru. You composed 4,75,000* songs and dedicated to Lord Hari.

I shall relentlessly ponder upon and praise the glories of the beautiful faced Lord Veda Vyasa, who roamed about the holy rivers such as Ganga.

There is no limit to describing your wondrous qualities. I will happily serve whoever serves you, O Lord, Pannaga Shayana (the one who sleeps on the snake bed), Mukunda (the giver of Mukti), Karuna (the merciful), Prasanna (the peaceful), VijayaVitthala Sampanna (the virtuous).

Composer: Shri. Vijayadasaru (Ankita naama: Vijayavitthala)

Raga: Abhogi

Tala: Adi

Reference: N/A (Original tune)

Notes:

*Going by other references, we have updated third line of first charanam to meaning 4,75,000 (eraderadu lakshadeppathaidu saavira) which originally read 4,25,000 (eraderadu lakshadippathaidu saavira).

೫. ಅಜ್ಞಾನಿಗಳ ಕೂಡೆ

ಅಜ್ಞಾನಿಗಳ ಕೂಡೆ ಅಧಿಕ ಸ್ನೇಹಕ್ಕಿಂತ
ಸುಜ್ಞಾನಿಗಳ ಕೂಡೆ ಜಗಳವೇ ಲೇಸು ।।ಪ।।

ಉಂಬುಡುವುದಕ್ಕಿಲ್ಲದರಸಿ ನೋಲಗಕ್ಕಿಂತ
ತುಂಬಿದೂರೊಳಗೆ ತಿರಿದುಂಬುವುದೇ ಲೇಸು
ಹಂಬಲಿಸಿ ಹಾಳ್ ಹರಟೆ ಹೊಡೆವುದಕ್ಕಿಂತ ಹರಿ
ಯೆಂಬ ದಾಸರ ಕೂಡೆ ಸಂಭಾಷಣೆಯೇ ಲೇಸು ।।೧।।

ಒಡನೆ ಹಂಗಿಸುವನೋಗರವನುಂಬುವುದಕ್ಕಿಂತ
ಕುಡಿನೀರು ಕುಡಿದುಕೊಂಡಿರುವುದೇ ಲೇಸು
ಬಿಡದೆ ಬಾಂಧವರೊಡನೆ ಕಡಿದಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ
ಅಡವಿಯೊಳಜ್ಞಾತವಾಸವೇ ಲೇಸು ।।೨।।

ಮಸೆಯುತಿಹ ಮತ್ಸರದ ನೆರೆಯೊಳಿರುವುದಕ್ಕಿಂತ
ಹಸನಿಲ್ಲದ ಹಾಳುಗುಡಿಯೆ ಲೇಸು
ಬಿಸಜಾಕ್ಷ ಕಾಗಿನೆಲೆಯಾದಿ ಕೇಶವರಾಯ
ವಸುಮತಿಯೊಳು ನಿನ್ನ ದಾಸತ್ವವೇ ಲೇಸು ।।೩।।

Transliteration:

P: Ajnaanigala koode adika snehakinta

Sujnaanigala koode jagalave lesu

1.  Umbuduvudakilladarasi nolagakinta

tumbidoorolage tiridumbuvude lesu

hambalisi haaLharate hodevudakinta hari

yemba dasara koode sambaashaneye lesu

2. Odane hangisuvanogaravanumbuvudakinta

kudineeru kudidukondiruvude lesu

bidade baandavarodane kadidaaduvudakinta

adaviyoLajnaathavaasave lesu

3. Maseyutiha matsarada nereyoLiruvudakinta

hasanillada haaLugudiye lesu

bisajaaksha kaagineleyadi keshavaraaya

vasumatiyoLu ninna dasatvave lesu

Translation:

A dispute with the wise is far better than a deep friendship with the ignorant.

Wandering in search of alms in an abundant nation is far better than being in service of a king who cannot feed his subjects. Having a conversation with the saints who praise the name of Lord Hari is far better than happily gossiping trivial matters.

It is far better to survive by drinking water, than consuming the food served by the one who mocks you. It is far better to live in a forest incognito, than constantly bickering with your relatives.

Instead of living in the neighborhood of envious people, it is better to migrate to a temple in ruins. Of all things on this earth, O Lotus-eyed Lord Keshava, being your dasa is the greatest.

Composer: Shri Kanakadasaru (Ankita naama: Kaagineleyaadikeshava)

Raga: Bageshri

Taala: Adi

Reference version: Shri. Vidyabhushan Teertha Swamiji

(Reference version used only for tune. Some lyrics seem different, and the attribution is made to Shri. Purandara dasaru instead of Shri. Kanakadasaru. Lyrics mentioned here are more in sync with Sangeetha Katti‘s version.)