೨೧. ಅಂಬುಜಾಕ್ಷನ ಬಂಟ

ಅಂಬುಜಾಕ್ಷನ ಬಂಟ ನೆನೆವರಿಗೆ ನಂಟ
ನಿಂಬರಿಗೆ ನೆಲೆವಂತ ವರದ ಹನುಮಂತ ।।ಪ।।

ಜಲಧಿಯನು ದಾಂಟಿ ಜಾನಕಿಗೆ ತಲೆವಾಗಿ ನೀ
ನಲಿದಕ್ಷಯ ನಿಶಾಟಾದ್ಯರರಿದೆ ಸತಿ ರಘು
ಕುಲೆನ್ದ್ರನನ್ಘ್ರಿಯ ಕಂಡು ಅಸಹಾಯದಿ
ಹಲವು ಸಾಹಸ ಮಾಡಿದಖಿಳ ಕಪಿನಾಥ ।।೧।।

ಕಿರ್ಮೀರ ಬಕ ಹಿಡಿಮ್ಬಕ ಕೀಚಕಾದಿ ಖಳ
ದುರ್ಮತಿ ಕದಳಿವನಕೆ ಮತ್ತ ಕರಿಯೆ
ನಿರ್ಮಳಾನನೆ ದ್ರೌಪದಿಯ ಭಂಗಪಡಿಸಿದ ಕು
ಕರ್ಮಿ ಕೌರವರಿಗಶನಿಯೆ ।।೨।।

ಶ್ರೀ ಬಾದರಾಯಣಾಜ್ಞದಿ ತತ್ವಸಾರಾರ್ಥ
ನೀ ಬೋಧಿಸಿದೆ ನಿಜ ವೈಷ್ಣವ ಜನಕೆ
ಈ ಭುವಿಗೆ ಕಶ್ಮಲ ಕುವಾದಿಗಳ ಗೆದ್ದಬ್ಜ
ನಾಭಿ ಪ್ರಸನ್ನವೆಂಕಟೇಶಗರ್ಪಿಸಿದೆ ।।೩।।

Transliteration:

P: Ambujakshana banta nenevarige nanta

nimbarige nelevanta varada hanumanta

 

1.  Jaladiyanu dhaanti janakige thalevaagi nee

nalidhakshaya nishaataadyararide sati ragu

kulendrananghriya kandu asahaayadi

halavu saahasa maadidakhiLa kapinatha

 

2. Kirmeera baka hidimbaka keechakaadi khaLa

durmati kadaLivanake mattha kariye

nirmaLaanane draupadiya bhangapadisida ku

karmi kauravarigashaniye

 

3. Shree baadaraayanaagnadi tatvasaaraartha

nee bodiside nija vaishnava janake

ee buvige kashmala kuvaadigala geddabja

naabi prasannavenkateshagarpiside

 

Translation:

O, soldier of the Lotus-eyed Lord! You are the kinsman of those who think of you. You are as dependable as the floor on which we stand. You are Hanumantha, the bestower of boons.

You crossed the ocean and prostrated before Janakidevi, without the knowledge of the countless demons around her. Having sought the blessings at the feet of Raghu Kulendra (Lord Rama)’s wife, you performed amazing unassisted feats, O leader of all the vanaras!

You slayed evil demons like Kirmeera, Bakasura, Hidimbaka and Keechaka, just like an elephant that lays waste to a plantain field. You came as a lightning bolt that scorched the wicked Kauravas who tried to humiliate the blemishless Draupadi.

Under the order of Badarayana (Vedavyasa) you taught the essence of Tattvavaada to the devout Vaishnavas. You defeated the detractors who were an impurity on this earth, and you dedicated your victory to Lotus-naveled Lord Prasanvenkatesha.

Composer: Shri Prasanna Venkata dasaru

Raga: Kaapi

Tala: Adi

Reference: N/A (Original tune)

 

 

೨೦. ಅನುದಿನ ಭಾವಾಬ್ಧಿಯಲ್ಲಿ

ಅನುದಿನ ಭಾವಾಬ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಭವತರಂಗ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ
ಮುಳುಗುತಿಹೆ ಕೈಯ ಪಿಡಿಯೊ ಜನಕ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ।।ಪ।।

ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡದ ಅಘವಂತನೆಂದು
ಹೀನ ಜನರ್ಪಾಳಕಿಟ್ಟರೇನ ಹೇಳಲೊ
ನೀನು ಪಾಲಿಪ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಜ್ಞಾನಿ ದೇಶಿಗನೊಬ್ಬ ಕೆಡಲು
ಹಾನಿ ಹೆಚ್ಚಳ ನಿನ್ನದಲ್ಲೆ ದೀನದಯಾಳು ।।೧।।

ಚಿತ್ತವೇಗಕ್ಕವಧಿ ಇಲ್ಲ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಕಂಡ ಕಡೆಗೆ
ಸುತ್ತುತಿದೆ ತನ್ನ ದಳವ ಕೂಡಿ ರಂಗಯ್ಯ
ಕರ್ತ ನಿನ್ನ ಪಾದದೆಡೆಯೆ ಒತ್ತಿ ನೀನಿದನಾಳಬೇಕು
ಹೆತ್ತ ತಾಯಿ ಗಡಾನೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಯ್ಯ ।।೨।।

ಹಳುವಗಳು ದಾರಿಕಾಣೆ ಸೆಳವಿನೊಳಾಶ್ರಯ ಕಾಣೆ
ನಾಳಿನನೇತ್ರ ನೀನೆ ಕಾಯೊ ಸುಲಭರೊಡೆಯ
ನೆಲೆಯ ತೋರಾತಂಕಹಾರಿ ಒಲಿದು ವರಾಭಯವ ಬೀರಿ
ಒಲಿಯೊ ಪ್ರಸನ್ವೆಂಕಟಾದ್ರಿನಿಲಯ ಉದಾರಿ ।।೩।।

Transliteration:

P: Anudina bhaavaabdiyalli bhavataranga raashiyalli

muLuguthihe kayya pidiyo janaka krishnayya

 

1.  Srinivasa ninna bhakti maadada agavanthanendu

heena janarpaaLakittarena heLalo

neenu paalipa raajyadallajnaani deshiganobba kedalu

haani hecchaLa ninnadalle deenadayalu

 

2. Chittavegakkavadhi illa hottukondu kanda kadege

sutthuthide tanna dhalava koodi rangayya

karta ninna paadadedeye otti neenidanaaLabekku

hetta taayi gadanettikollayya

 

3. HaLuvagaLu daarikaaNe seLavinoLashraya kaaNe

naLinanetra neene kaayo sulabharodeya

neleya toraatankahaari olidhu varaabhayava beeri

oliyo prasanvenkatadrinilaya udari

 

Translation:

Every single day, in this emotional ocean, overwhelmed by the massive tides of samsara, I am drowning. Please hold my hand, O Lord Krishna!

O Srinivasa, he who is not devoted to you is a sinner. Such inferior beings are destined for ruin. What more can I say! In your kingdom, even if a single ignorant soul is doomed, is it not a loss for you, O protector of the weak!

There is no limit to the speed of thought. It drags me along to arbitrary places, O Ranga. O Lord, you should keep it bound at your feet, and rule it. Please bear me in your arms like a mother.

I can’t find the route in the ocean, and lost in its momentum, I can’t find shelter. O Lotus-eyed master of ease, you must save me. Show me the port, O destroyer of anxiety, and bless me with the boon of refuge. You are the generous one, O one who resides happily on Venkatadri (PrasanVenkatadrinilaya).

Composer: Shri. Prasanna Venkata dasaru

Raga: Revathi

Tala: Adi

Reference: N/A (Original tune)

 

೧೯. ಅಂಜುವೆನದಕೆ

ಅಂಜುವೆನದಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಅಭಯವ ಕೋರಿದಕೆ ।।ಪ।।

ನೀನಿತ್ತ ಮತಿಯಿಂದ ನಿನ್ನ ಹೊಗಳುತಿರೆ
ಹೀನ ಮಾನವರೊಂದೊಂದೂಣೆಯ ನುಡಿವರು ।।೧।।

ಬಾಣವನೆಸೆದು ಬಿಲ್ಲನಡಗಿಸುವಂತೆ
ಆ ನಿಂದಕರು ನಿಂದಿಶಾಣೆಗೆ ನಿಲುವರು ।।೨।।

ಮಾಧವ ನಾನೇನು ಓದಿದವನಲ್ಲ ಶ್ರೀ
ಪಾದವೆ ಗತಿಯೆಂಬೆ ಬಾಧಿಸುತೈದಾರೆ ।।೩।।

ಅಪರಿಮಿತಪರಾಧಿ ಕಪಟಿ ನಾನಾಗಿಹೆ
ಅಪರೋಕ್ಷಿಯೆಂದೆಂಬ ಕುಪಿತ ಖಳರ ನೋಡಿ ।।೪।।

ಹಿತಶತ್ರುಗಳ ಸಂಗತಿ ಸಾಕು ಪ್ರಸನ್ವೆಂಕಟ
ಪತಿ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರ ಸಂಘ ಕೊಡು ಕಾಣೊ ।।೫।।

Transliteration:

P: Anjuvenadake krishna abhayava koridake

 

1. Neenitta mathiyinda ninna hogaLuthire

heena maanavarondhondhooneya nudivaru

 

2. Bhaanavanesedhu billanadagisuvante

aa nindhakaru nindishaanege niluvaru

 

3. Madhava naanenu odhidhavanalla sri

paadave gatiyembe badisutaidaare

 

4. Aparimitaparaadi kapati naanagihe

aparokshiyendemba kupita kalara nodi

 

5. Hitashatrugala sangati saaku prasanvenkata

pati ninna bhaktara sanga kodu kaano

 

Translation:

I am afraid of that. O Krishna, hence I seek thy refuge!

Instead of using the intellect you have given them to praise you, these inferior humans go on ranting about each and every frivolous thing that is around them.

A bow that has shot an arrow, can only be restrained by its archer. Likewise, those who slander your name, will only be controlled by your reign.

O Madhava, I am not a learned fellow. I see your feet as my only salvation, but these people keep causing vexation.

Here I am, a sinner without limits, and a charlatan. These belligerent scoundrels however claim to know it all. Seeing them (I am afraid…).

Enough with the company of such traitors. O, PrasanVenkata, give me the company of your devotees.

Composer: Shri. Prasanna Venkatadasaru

Raga: Shanmukhapriya

Tala: Adi

Reference: N/A (Original tune)

೧೮. ಅನಿಮಿತ್ತ ಬಂಧು

ಅನಿಮಿತ್ತ ಬಂಧು ಅತಿದಯಾಸಿಂಧು
ಆನತ ನಾನೆಂದು ಅಭಯ ನೀಡಿಂದು ।।ಪ।।

ಮಧುಕೈಟಭಾರಿ ಮುರಾನ್ತಕೋದಾರಿ
ಮದನೋದ್ಭವಕಾರಿ ಮನ್ನಿಸೆನ್ನನುದಾರಿ ।।೧।।

ವೈಕುಂಠಸದನ ವಜ್ರಾಭರಣ
ಶ್ರೀಕರವದನ ಸಲಹೆನ್ನನುದಿನ ।।೨।।

ಬಿಸಜಜನಯ್ಯ ಬರುಹಿ ಸುರಯ್ಯ
ಪ್ರಸನ್ವೆಂಕಟಯ್ಯ ಪಾಪವಾರಿಸಯ್ಯ ।।೩।।

Transliteration:

P: Animitta bandhu atidaya sindhu

Aanatha naanendhu abhaya needindhu

1.  Madhukaitabaari muraantakodhari

madhanodbhavakaari mannisennanudaari

2. Vaikuntasadana vajrabharana

shreekaravadana salahennanudina

3. Bisajajanayya baruhi surayya

prasannvenkatayya paapavaarisayya

Translation:

Oh, unconditional friend, and ocean of immense mercy! I am forever obedient to you, grant me your protection!

Oh the slayer of Madhu-Kaitabha1, and the killer of Mura2! You are the father of Kamadeva! Please generously forgive me.

Oh the dweller of Vaikunta, adorned by diamonds! One whose face is resplendent like the red lotus, protect me everyday!

Oh the father of Lord Brahma (born out of a lotus), and the God of suras, please come! Oh Lord PrasannVenkata please destroy my sins!

Composer: Shri Prasanna Venkatadasaru (Ankita naama: Prasannvenkata)

Raga: Vachaspati

Tala: Adi

Reference: Tirumale Srinivas Chami

1 https://en.wikipedia.org/wiki/Madhu-Kaitabha
2 http://www.hindu-blog.com/2013/12/story-of-demon-mura.html

೧೭. ಅಂಜಿಕೆ ಯಾಕೆನಗೆ

ಅಂಜಿಕೆ ಯಾಕೆನಗೆ ಅಂಜಿಕೆ
ಕಂಜನಾಭ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ದಯವಿರಲು ।।ಪ।।

ಅಶನ ವಸನವನ್ನು ಕುಳಿತಲ್ಲೆ ನಡೆಸುವ
ನಿಶಿದಿನ ನೀಚರ ಅಧೀನ ಮಾಡದೆ
ಹಸನಾಗಿ ತನ್ನಂಘ್ರ್ಿ ನೆರಳೊಳು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟು
ಕುಶಲದಿ ಸಾಕುವ ದೊರೆಯ ನಂಬಿದ ಬಳಿಕ ।।೧।।

ಹುಲ್ಲು ಕಚ್ಚಿ ಕಲ್ಲು ಹೊತ್ತು ದನವನುಳ್ಳ
ಕ್ಷುಲ್ಲ ಜೀವರನೆಲ್ಲ ಕಾಯುವ ಶಕ್ತಿ
ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರವ ಮಾಡುವ ಬಲ ನನ
ಗಿಲ್ಲೆಂದು ಆಯಾಸಬಡಲೀಸದವನಿರೆ ।।೨।।

ಆವಾವ ಕಾಲದಿ ಆವಾವ ದೇಶದಿ
ಸೇವೆಗೆ ನಾ ತಪ್ಪೆ ಕೃಪೆ ತಪ್ಪಿಸ
ಭಾವಿಕರೊಡೆಯ ಪ್ರಸನ್ವೆಂಕಟಾದ್ರೀಶ
ಸಾವು ಕಳೆದು ಜೀವಕಾಶ್ರಯನಾಗಿರೆ ।।೩।।

Transliteration:

P: Anjike yaakenage anjike

kanjanaaba shrinivasana dayaviralu

 

1. Ashanavasanavannu kuLithalle nadesuva

nishidina neechara adheena maadadhe

hasanaagi thannanghri neraLoLu bichchitu

kushaladi saakuva doreya nambida baLika

 

2. Hullu kachchi Kallu hoththu dhanavanulla

kshulla jeevaranella kaayuva shakti

ella vyavahaarava maaduva bala nana

gillendu aayaasabadaleesadhavanire

 

3. Aavaava kaaladi aavaava deshadi

sevege naa thappe krupe thappisa

bhaavikarodeya prasanvenkataadhreesha

saavu kaLedhu jeevakaashrayanaagire

 

Translation:

Fear? Why must I fear? When I have the grace of the Lotus-naveled Shrinivasa, … (why must I fear?)

Without being dependent on the inferior beings who just sit here and go about their livelihood (food and clothing), I have sought protection under the beautiful feet of He who comforts and protects me. Having trusted him, … (why must I fear?)

He, who protects even the minute organisms which live on/inside the cows as they graze and carry their burden, does not ever feel exhausted and overwhelmed by the magnitude of his tasks. When He is around, … (why must I fear?)

Some times, and in some places, even if I fail to serve Him, His mercy never fails. He, PrasanVenkatadhreesha, is the master of the pious. When He removes death itself, and becomes my refuge, … (why must I fear?)

Composer: Shri. Prasanna Venkata dasaru (Ankita naama: Prasanvenkata)

Raga: Saveri

Tala: Adi

Reference version: N/A (Original tune)

೧೪. ಅಂತರಂಗದ ರೋಗ

ಅಂತರಂಗದ ರೋಗ ಚಿಂತೆ ಪರಿಹರಿಸಿ ಮೋಕ್ಷ
ಪಂಥ ಸಾಧಿಸು ಧನ್ವಂತ್ರಿ ಪ್ರಭುವೆ ।।ಪ।।

ಸುರರು ಅಸುರರು ಕೂಡಿ ಶರಧಿಯಾ ಮಥಿಸಲು
ಕರದೋಳಮೃತ ಪಾತ್ರೆ ಧರಿಸಿ ನೀ ಬಂದೆ ।।೧।।

ಇಂದ್ರ ನೀಲಾಂಭ್ರಣಿ ಸನ್ನಿಭರೂಪ
ಚಂದ್ರ ಮಂಡಲದೊಳು ನಿಂತು ರಾಜಿಸುವಿ ।।೨।।

ಯೋಷಿತ ರೂಪದಿ ಸುಧೆಯನು ಕೊಟ್ಟು
ಪೋಷಿಸಿದೆಯೋ ಇಂದಿರೇಶ ದಿವಿಜರಾ ।।೩।।

Transliteration:

P: Antharangada roga chinte pariharisi moksha

pantha saadisu dhanvantri prabhuve

 

1. Suraru Asuraru koodi sharadhiyaa mathisalu

karadholamrutha paathre dharisi nee bandhe

 

2. Indra neelaambhrani sannibaroopa

chandra mandaladholu ninthu raajisuvi

 

3. Yoshitha rupadi sudheyanu kottu

poshisidheyo indiresha divijaraa

 

Translation:

Cure me from my inner ills and sorrows, and show me the path to Moksha, Oh Lord Dhanvanthri (God of medicine)!

When the Devas and Asuras were churning the ocean, you came holding a vessel of Amrutha in your hand.

You shine like the resplendent Blue Sapphire amongst the heavenly bodies.

You took the feminine form (Mohini), and nourished the celestial beings with Amrutha, O the husband of Lakshmi Devi!

Composer: (Ankita naama:Indiresha)*

Raga: Hindolam

Tala: Adi

Reference: N/A (Original tune)

* There are at least three composers who have used ‘Indiresha’ as their ankita naama. They are (a) Tirupati Pandurangi Hucchaacharyaru (b) Harapanahalli Raamaacharyaru (c) Sagara Krishnaacharyaru.

೧೨. ಅಪರಾಧವೆಣಿಸದಲೆ

ಅಪರಾಧವೆಣಿಸದಲೆ ಕಾಯಬೇಕು
ಕೃಪಣವತ್ಸಲನೆ ಶ್ರೀ ಮಧ್ವಮುನಿ ಗುರುರಾಯ ।।ಪ।।

ನೀ ಮಾಡಿದುಪಕಾರ ನಾಮರೆವುದೆಂತೋ ಲ
ಕ್ಷ್ಮೀ ಮನೋಹರನ ನಿಜದಾಸಾಗ್ರಣೀ
ಪಾಮರನ ಲೋಕದೊಳು ಧೀಮಂತನೆನಿಸಿದೆ ಮ
ಹಾಮಹಿಮ ನಿನ್ನ ಕರುಣಾಮೃತದ ಮಳೆಗರೆದೊ ।।೧।।

ಅವಿವೇಕಿ ನಾನು ನಿನ್ನವನೆಂದು ತಿಳಿದು ಎ
ನ್ನವಗುಣಗಳೆನಿಸದೆ ನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ
ಸುವಿವೇಕಿಯನೆ ಮಾಡು ಕವಿವರ್ಯ ತವ ಮನೋ
ತ್ಸವಕೆ ಎಣೆಗಾಣೆ ನಾನವನಿಯೊಳಗಾವಲ್ಲಿ ।।೨।।

ಏನರಿಯದ ಮೂಢ ಮಾನವನು ನಾನು ಸು
ಜ್ಞಾನವರ್ಯನು ನೀನೆ ಕಾಯಬೇಕು
ಮಾನುತ ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಠಲನ ಪದಯುಗಳ ಸ
ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವ ಧೀರಪ್ರಾಣ ಪಂಚಕರಾಯ ।।೩।।

Transliteration:

P: Aparadhavenisadhale kaayabeku

Krupanavatsalane shri madhwamuni gururaaya

 

1. Nee maadidhupakaara naa marevudentho la

kshmi manoharana nija daasaagrani

paamarana lokadoLu deemantaneniside ma

haamahima ninna karuNaamrutada maLegaredo

 

2. Aviveki naanu ninnavanendu thilidu e

nnavaguNagalenisade nityadalli

Suvivekiyane maadu kavivarya thava mano

tsavake eNegaaNe naanavaniyoLagaavalli

 

3. Enariyadha mooda maanavanu naanu su

jnaanavaryanu neene kaayabeku

maanutha jagannatha vitthalana padayugala sa

dhyaana maaduva deerapraana panchakaraaya

 

Translation:

Please save me without counting my sins, O the caretaker of the impoverished souls, Shree Madhwa Muni, the chief among all gurus!

How can I forget the favors you’ve granted to me? You are the foremost devotee of the one who is dearest to Goddess Lakshmi. You were revered as the most knowledgeable on this earth filled with common folks. O, the glorious one, shower us with the nectar of your compassion.

I am unwise, but am wholly devoted to you. So, do not ever keep account of my vices. Please make me wise, O the enlightened one! I have not seen anywhere in this world, anything that gives me as much bliss as your grace.

I am an ignorant fellow. Only you, the wise one, can save me. Because you are the embodiment of MukhyaPraana himself, and are forever meditating on the feet of Lord Jagannatha Vitthala.

Composer: Shri. Jagannatha dasaru (Ankita naama: Jagannatha Vitthala)

Raga: Vasantha

Tala: Adi

Reference: N/A (Original tune)