೨೨. ಅಂಜಾನೆ ತನಯ

ಅಂಜಾನೆ ತನಯ ಧನಂಜಾಯನಗ್ರಜ
ಕಂಜಾಕ್ಷ ಶ್ರೀ ಮಧ್ವ ಸಂಜಯವಂತಾ ।।ಪ।।

ಮಾರುತಿ ನಿನ್ನಯ ಕೀರುತಿ ಜಗದೊಳು
ಬೀರುತಿದ ಕೊ ನಾ ಸಾರುತೀ ನೀಗಾ
ರಾವಣಾನುಜ ಸುಗ್ರೀವಾ ವಿಪ್ರಜಾನಂತೆ
ಭೂವರನಂತೆ ಕಾಯೋ ದೇವೇಂದ್ರ ಪಾಲಾ ।।೧।।

ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಿನ್ನಪ ವಿಸ್ತರಿಪ ಕೃತಿ ಸ
ಮಸ್ತರೂ ಕೇಳಲಿ ಆಸ್ಥೀಯಲಿಂದಾ
ಪ್ರಾಣೇಶ ವಿಠ್ಠಲಾ ಪ್ರೀತಾನಾಗಬೇಕೀದಕೆ
ಹೀನ ವಿಷಯಗಳಾ ನಾನೊಲ್ಲೆ ದೇವಾ ।।೨।।

Transliteration:

P: Anjaane tanaya dhananjayanagraja

kanjaaksha shree madhwa sanjayavantaa

 

1. Maaruti ninnaya keeruti jagadolu

beerutida ko naa saaruti neega

ravanaanuja sugriva viprajanante

bhoovaranante kaayo devendra paala

 

2. Prastuta binnapa vistaripa kruti sa

mastaru keLali aasteeyalinda

pranesha vittala preetanagabekeedake

heena vishayagalaa naanolle deva

 

Translation:

Oh, son of Anjana (Hanuma), elder brother of Arjuna (Bheema), the lotus-eyed Shri Madhwacharya, the victorious one!

Oh, son of Marut the God of Winds, I will gladly be the one who spreads your glory on this earth. Oh, the protector of Devendra, you save us just like Lord Rama gave refuge to the abandoned brother of Ravana (Sugriva).

Let everyone listen happily to this Kriti that elaborates on this request of mine. I hope this appeases Lord Pranesha, for I am no longer attracted to inferior things around me.

 

Composer: Yogeendra Rayaru

Raga: Shuddha Saveri

Tala: Mishra Chaapu

Reference: N/A (Original tune)

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s