೨೦. ಅನುದಿನ ಭಾವಾಬ್ಧಿಯಲ್ಲಿ

ಅನುದಿನ ಭಾವಾಬ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಭವತರಂಗ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ
ಮುಳುಗುತಿಹೆ ಕೈಯ ಪಿಡಿಯೊ ಜನಕ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ।।ಪ।।

ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡದ ಅಘವಂತನೆಂದು
ಹೀನ ಜನರ್ಪಾಳಕಿಟ್ಟರೇನ ಹೇಳಲೊ
ನೀನು ಪಾಲಿಪ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಜ್ಞಾನಿ ದೇಶಿಗನೊಬ್ಬ ಕೆಡಲು
ಹಾನಿ ಹೆಚ್ಚಳ ನಿನ್ನದಲ್ಲೆ ದೀನದಯಾಳು ।।೧।।

ಚಿತ್ತವೇಗಕ್ಕವಧಿ ಇಲ್ಲ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಕಂಡ ಕಡೆಗೆ
ಸುತ್ತುತಿದೆ ತನ್ನ ದಳವ ಕೂಡಿ ರಂಗಯ್ಯ
ಕರ್ತ ನಿನ್ನ ಪಾದದೆಡೆಯೆ ಒತ್ತಿ ನೀನಿದನಾಳಬೇಕು
ಹೆತ್ತ ತಾಯಿ ಗಡಾನೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಯ್ಯ ।।೨।।

ಹಳುವಗಳು ದಾರಿಕಾಣೆ ಸೆಳವಿನೊಳಾಶ್ರಯ ಕಾಣೆ
ನಾಳಿನನೇತ್ರ ನೀನೆ ಕಾಯೊ ಸುಲಭರೊಡೆಯ
ನೆಲೆಯ ತೋರಾತಂಕಹಾರಿ ಒಲಿದು ವರಾಭಯವ ಬೀರಿ
ಒಲಿಯೊ ಪ್ರಸನ್ವೆಂಕಟಾದ್ರಿನಿಲಯ ಉದಾರಿ ।।೩।।

Transliteration:

P: Anudina bhaavaabdiyalli bhavataranga raashiyalli

muLuguthihe kayya pidiyo janaka krishnayya

 

1.  Srinivasa ninna bhakti maadada agavanthanendu

heena janarpaaLakittarena heLalo

neenu paalipa raajyadallajnaani deshiganobba kedalu

haani hecchaLa ninnadalle deenadayalu

 

2. Chittavegakkavadhi illa hottukondu kanda kadege

sutthuthide tanna dhalava koodi rangayya

karta ninna paadadedeye otti neenidanaaLabekku

hetta taayi gadanettikollayya

 

3. HaLuvagaLu daarikaaNe seLavinoLashraya kaaNe

naLinanetra neene kaayo sulabharodeya

neleya toraatankahaari olidhu varaabhayava beeri

oliyo prasanvenkatadrinilaya udari

 

Translation:

Every single day, in this emotional ocean, overwhelmed by the massive tides of samsara, I am drowning. Please hold my hand, O Lord Krishna!

O Srinivasa, he who is not devoted to you is a sinner. Such inferior beings are destined for ruin. What more can I say! In your kingdom, even if a single ignorant soul is doomed, is it not a loss for you, O protector of the weak!

There is no limit to the speed of thought. It drags me along to arbitrary places, O Ranga. O Lord, you should keep it bound at your feet, and rule it. Please bear me in your arms like a mother.

I can’t find the route in the ocean, and lost in its momentum, I can’t find shelter. O Lotus-eyed master of ease, you must save me. Show me the port, O destroyer of anxiety, and bless me with the boon of refuge. You are the generous one, O one who resides happily on Venkatadri (PrasanVenkatadrinilaya).

Composer: Shri. Prasanna Venkata dasaru

Raga: Revathi

Tala: Adi

Reference: N/A (Original tune)

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s