೧೨. ಅಪರಾಧವೆಣಿಸದಲೆ

ಅಪರಾಧವೆಣಿಸದಲೆ ಕಾಯಬೇಕು
ಕೃಪಣವತ್ಸಲನೆ ಶ್ರೀ ಮಧ್ವಮುನಿ ಗುರುರಾಯ ।।ಪ।।

ನೀ ಮಾಡಿದುಪಕಾರ ನಾಮರೆವುದೆಂತೋ ಲ
ಕ್ಷ್ಮೀ ಮನೋಹರನ ನಿಜದಾಸಾಗ್ರಣೀ
ಪಾಮರನ ಲೋಕದೊಳು ಧೀಮಂತನೆನಿಸಿದೆ ಮ
ಹಾಮಹಿಮ ನಿನ್ನ ಕರುಣಾಮೃತದ ಮಳೆಗರೆದೊ ।।೧।।

ಅವಿವೇಕಿ ನಾನು ನಿನ್ನವನೆಂದು ತಿಳಿದು ಎ
ನ್ನವಗುಣಗಳೆನಿಸದೆ ನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ
ಸುವಿವೇಕಿಯನೆ ಮಾಡು ಕವಿವರ್ಯ ತವ ಮನೋ
ತ್ಸವಕೆ ಎಣೆಗಾಣೆ ನಾನವನಿಯೊಳಗಾವಲ್ಲಿ ।।೨।।

ಏನರಿಯದ ಮೂಢ ಮಾನವನು ನಾನು ಸು
ಜ್ಞಾನವರ್ಯನು ನೀನೆ ಕಾಯಬೇಕು
ಮಾನುತ ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಠಲನ ಪದಯುಗಳ ಸ
ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವ ಧೀರಪ್ರಾಣ ಪಂಚಕರಾಯ ।।೩।।

Transliteration:

P: Aparadhavenisadhale kaayabeku

Krupanavatsalane shri madhwamuni gururaaya

 

1. Nee maadidhupakaara naa marevudentho la

kshmi manoharana nija daasaagrani

paamarana lokadoLu deemantaneniside ma

haamahima ninna karuNaamrutada maLegaredo

 

2. Aviveki naanu ninnavanendu thilidu e

nnavaguNagalenisade nityadalli

Suvivekiyane maadu kavivarya thava mano

tsavake eNegaaNe naanavaniyoLagaavalli

 

3. Enariyadha mooda maanavanu naanu su

jnaanavaryanu neene kaayabeku

maanutha jagannatha vitthalana padayugala sa

dhyaana maaduva deerapraana panchakaraaya

 

Translation:

Please save me without counting my sins, O the caretaker of the impoverished souls, Shree Madhwa Muni, the chief among all gurus!

How can I forget the favors you’ve granted to me? You are the foremost devotee of the one who is dearest to Goddess Lakshmi. You were revered as the most knowledgeable on this earth filled with common folks. O, the glorious one, shower us with the nectar of your compassion.

I am unwise, but am wholly devoted to you. So, do not ever keep account of my vices. Please make me wise, O the enlightened one! I have not seen anywhere in this world, anything that gives me as much bliss as your grace.

I am an ignorant fellow. Only you, the wise one, can save me. Because you are the embodiment of MukhyaPraana himself, and are forever meditating on the feet of Lord Jagannatha Vitthala.

Composer: Shri. Jagannatha dasaru (Ankita naama: Jagannatha Vitthala)

Raga: Vasantha

Tala: Adi

Reference: N/A (Original tune)

 

One thought on “೧೨. ಅಪರಾಧವೆಣಿಸದಲೆ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s