೧೧. ಅಪಮೃತ್ಯು ಪರಿಹರಿಸೊ

ಅಪಮೃತ್ಯು ಪರಿಹರಿಸೊ ಅನಿಲದೇವಾ
ಕೃಪಣವತ್ಸಲನೆ ಕಾಯ್ವರ ಕಾಣೆ ನಿನ್ನುಳಿದು ।।ಪ।।

ನಿನಗಿನ್ನು ಸಮರಾದ ಅನಿಮಿತ್ತ ಬಂಧುಗಳು
ಎನಗಿಲ್ಲವಾವಾವ ಜನ್ಮದಲ್ಲೀ
ಅನುದಿನ ನೀನೆಮ್ಮನುದಾಸೀನ ಮಾಡುವುದು
ಅನುಚಿತವು ಜಗಕೆ ಸಜ್ಜನ ಶಿಖಾಮಣಿಯೇ ।।೧।।

ಕರಣಮಾನಿಗಳು ನಿನ್ನ ಕಿಂಕರರು ಮೂಲೋಕ
ದೊರೆಯು ನಿನ್ನೊಳಗಿಪ್ಪ ಸರ್ವಕಾಲ
ಪರಿಸರನೆ ಈ ಭಾಗ್ಯ ದೊರೆತನಕೆ ಸರಿಯುಂಟೆ
ಗುರುವರಿಯೆ ನೀ ದಯಾಕರನೆಂದು ಮೊರೆಹೊಕ್ಕೆ ।।೨।।

ಭವರೋಗ ಮೋಚಕನೆ ಪವಮಾನರಾಯ ನಿ
ನ್ನವನು ನಾನು ಮಾಧವಪ್ರಿಯನೇ
ಜವನ ಬಾಧೆಯ ಬಿಡಿಸು ಅವನಿಯೊಳು ಸುಜನರಿಗೆ
ದಿವಿಜಗಣ ಮಧ್ಯದಲಿ ಪ್ರವರ ನೀನಹುದಯ್ಯ ।।೩।।

ಜ್ಞಾನಾಯು ರೂಪಕನು ನೀನಹುದೋ ವಾಣಿ ಪಂ
ಚಾನನಾದ್ಯಮರರಿಗೆ ಪ್ರಾಣದೇವಾ
ದೀನವತ್ಸಲನೆಂದು ನಿನ್ನ ಮೊರೆ ಹೊಕ್ಕೆ
ದಾನವಾರಣ್ಯ ಕೃಶಾನು ಸರ್ವದ ಎಮ್ಮ ।।೪।।

ಸಾಧನ ಶರೀರವಿದು ನೀ ದಯದಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದು
ಸಾಧಾರಣವು ಅಲ್ಲ ಸಾಧುಪ್ರಿಯಾ
ವೇದವಾದೋದಿತ ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಠಲನ
ಪಾದ ಭಕುತಿಯನಿತ್ತು ಮೋದ ಕೊಡು ಸತತ ।।೫।।

Transliteration:

P: Apamruthyu parihariso aniladeva

Krupanavatsalane kaaivara kaaNe ninnulidu

1.  Ninaginnu samaraadha animitta bandhugalu

enagillavaavaava janmadhalli

anudhina neenemmanudaasina maaduvudu

anuchitavu jagakke sajjana shikhamaniye

2. Karanamaanigalu ninna kinkararu mooloka

Doreyu ninnolagippa sarvakaala

parisarane ee bhaagya doretanake sariyunte

guruvariye nee dayaakaranendu morehokke

3. Bhavaroga mochakane pavamaana raaya ni

nnavanu naanu maadhavapriyane

javana baadheya bidisu avaniyoLu sujanarige

divijagana madyadhali pravara neenahudhaiyya

4. Jnaanaayu rupakanu neenahudho vaaNi pan

chaananaadyamararige praaNadeva

deenavatsalanendu ninna morehokke

danavaaranya krishaanu sarvada yemma

5. Saadana shariravidu nee dayadi kottadhu

saadaranavu alla saadupriya

vedavaadodita jagannatha vitthalana

paada bhakutiyanithu modha kodu satata

Translation:

O, God of wind (Mukhya Praana), please alleviate any grave dangers or illnesses! O, the one who takes care of poor souls, I can’t find anyone else who can shield me!

Across the several births I may take, there is no unconditional kinsman to me, other than you. It is unseemly of you, to neglect me everyday in this world, O, crown-jewel of the virtuous folk!

The devatas who represent the sense organs are under your supervision. The Lord of three worlds resides forever within you. O, Vayu deva, is the way you treat me befitting your stature? O chief among gurus, I bow down to you, praying that you be merciful.

O, the one who bails us out of the disease of material existence! O, God of wind! I am yours, O, the one who is dearest to Lord Madhava.  Ease the suffering caused by Yama, for the virtuous on this earth. Yes, you are the chief among the celestial beings.

You are the embodiment of knowledge and health. You are the vitality for devas including the likes of Saraswati and Shiva. I bow down to you, since you are the protector of the weak. You are the fire that destroys the forest of demons.

This human body, which was earned after strenuous karma, is your gift. This is no ordinary feat, O, one who is dearest to the sages. Please give me the happiness to be forever devoted to the feet of Lord Jagannatha Vitthala, who is praised by the Vedas.

 

Composer: Shri. Jagannatha Dasaru (Ankita naama: Jagannatha Vitthala)

Raga: Kaanada*

Tala: Kanda Chaapu

Reference version: Vidhya Bhushan

 

* End of pallavi (Aniladeva) sounds more like Darbari Kaanada. But for the majority of the song, we adhere to Kaanada.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s