೯. ಅಂಬಾತನಯ

ಅಂಬಾತನಯ ಹೇರಂಬ ।।ಪ।।

ಅಂಬಾತನಯ ಹೇರಂಬ ಪೂರ್ಣ
ಕರುಣಾಮ್ಬುಧೇ ತವ ಚರಣಾಮ್ಬುಜಕೆರಗುವೆ ।।ಅ।।

ದಶನ ಮೋದಕ ಪಾಶಾಂಕುಶ ಪಾಣೆ
ಅಸಮಸಹಸ ಚಾರುದೇಷ್ಣ ವಂದಿಪೆ ।।೧।।

ವೃಂದಾರಕ ವೃಂದ ವಂದಿತ ಚರಣಾರ
ವಿಂದಯುಗಳ ದಯದಿಂದ ತೋರೆನಗೆ
ಯೂಥಪವದನ ಪ್ರದ್ಯೋತಸನ್ನಿಭ
ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಠ್ಠಲನ ಸಂಪ್ರೀತಿ ವಿಷಯ ಜಯ ।।೨।।

Transliteration:

P: Ambatanaya heramba

A: Ambatanaya heramba poorna

karunaambude thava charanambujakeraguve

1. Dashana modaka paashaankusha paaNe

asamasahasa chaarudeshna vandipe

2. Vrundaaraka vrundavandita charanaara

vindayugala dayadinda thorenage

yuthapavadana pradyothasanniba

jagannatha vitthalana sampreeti vishaya jaya

Translation:

O, son of Parvati, the boastful1 one! The ocean of unconditional grace! I prostrate before your lotus feet.

O, the wielder of tusk, sweet modaka, and the noose-goad2! O, one of incomparable valor, and Charudeshna (the son of Krishna-Rukmini)3, I bow down to you.

You are the God who is worshipped by many. Please show me your lotus feet! O leader of the herd, and one whose face shines like the sun. You are the subject of Shri. Jagannatha Vitthala’s utmost affection. Victory to you!

 

Composer: Shri. Jagannatha Dasaru (Ankita naama: Jagannatha Vitthala)

Raga: Naatai

Tala: Adi

Reference: N/A*

*Note: There are several versions (1,2) online. But we are singing the version learnt from our Guru.

1 Various sources give conflicting meanings for ‘Heramba’ (Protector of the Weak according to Brahmavaivarta Purana. However, it seems “peculiarly artificial” according to the reference in Wikipedia.) Although one of the literal meanings in Sanskrit is ‘buffalo’, we choose ‘the boastful’ as the more appropriate meaning in this context.

2 These are some of the things wielded by Heramba Ganapati. Especially the noose and the goad (pasha and ankusha) signify Raaga and Dwesha.

3 Ganapathi was born as “Charudeshna”, the son of Krishna-Rukmini (hence, is considered to be in the 18th Kakshya). https://www.facebook.com/umswamiji/posts/527532367318659

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s