೭. ಅಂತರಂಗದ ಕದವು

ಅಂತರಂಗದ ಕದವು ತೆರೆಯಿತಿಂದು ।।ಪ।।
ಎಂತು ಪುಣ್ಯದ ಫಲವು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ದೊರಕಿತೊ ಎನಗೆ ।।ಅ।।

ಏಸುದಿನವಾಯಿತೊ ಬೀಗಮುದ್ರೆಯ ಮಾಡಿ
ವಾಸವಾಗಿದ್ದರೋ ದುರುಳರಿಲ್ಲಿ
ಮೋಸವಾಯಿತು ಇಂದಿನ ತನಕ ತಮಸಿನ
ರಾಶಿಯೊಳಗೆ ಹೂಳಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ।।೧।।

ಹರಿಕರುಣವೆಂಬಂಥ ಕೀಲಿ ಕೈ ದೊರಕಿತು
ಗುರುಕರುಣವೆಂಬಂಥ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ
ಪರಮ ಭಾಗವತರ ಸಹವಾಸದಲಿ ಪೋಗಿ
ಹರಿ ಸ್ಮರಣೆಯಿಂದಲ್ಲಿ ಬೀಗಮುದ್ರೆಯ ತೆಗೆದೆ ।।೨।।

ಸುತ್ತಲಿದ್ದವರೆಲ್ಲ ಪಲಾಯನವಾದರು
ಭಕ್ತಿಕಕ್ಕಡವೆಂಬ ಜ್ಞಾನದೀಪ
ಜತ್ತಾಗಿ ಹಿಡಿಕೊಂಡು ದ್ವಾರದೊಳಗೆ ಪೊಕ್ಕೆ
ಎತ್ತನೋಡಿದರತ್ತ ಶೃಂಗಾರಸದನ ।।೩।।

ಹೊರಗೆ ದ್ವಾರವು ನಾಲ್ಕು ಒಳಗೈದು ದ್ವಾರಗಳು
ಪರ ದಾರಿಗೆ ಪ್ರಾಣ ಜಯವಿಜಯರು
ಮಿರುಗುವ ಮಧ್ಯಮಂಟಪ ಕೋಟಿರವಿಯಂತೆ
ಸರಸಿಜನಾಭನ ಅರಮನೆಯ ಸೊಬಗು ।।೪।।

ಸ್ವಮೂರ್ತಿಗಣ ಮಧ್ಯ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದೈಕ
ರಮೆಧರೆಯರಿಂದ ಲಾಲಿಂಗಿತ್ವದಿ
ಕಮಲಜಾದಿಗಳಿಂದ ತುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ ಹೃದಯ
ಕಮಲದೊಳಗಿರುವ ವಿಜಯವಿಠ್ಠಲನ ಕಂಡೆ ।।೫।।

 

Transliteration:

P: Antharangada kadavu tereitindu

A: Enthu punyada phalavu praapti dorakito enage

 

1. Esudinavaayito beegamudreya maadi

vaasavaagiddaro durularilli

mosavaayithu indhina tanaka tamasina

raashiyolage hooli kaanisutiralilla

 

2. Harikarunavembantha keelikai dorakitu

gurukarunavembantha shaktiyinda

parama baagavatara sahavaasadali pogi

hari smaraneyindalli beega mudreya thegede

 

3. Sutthaliddavarella Palaayanavaadaru

Bhaktikakkadavemba gnaanadeepa

jattaagi hidikondu dwaradolage pokke

eththanodidharattha shrungaarasadana

 

4. Horage dwaravu naalku olagaidu dwaragalu

para dhaarige praana jayavijayaru

miruguva madhyamantapa kotiraviyante

sarasijanaabhana aramaneya sobagu

 

5. SwamurtigaNa madhya sacchidanandaika

ramedhareyarindha laalingitvadi

kamalajaadigalinda tutisikolluta hrudaya

kamaladolagiruva shri vijayavitthalana kande

 

Translation:

The door to my soul has opened today!

How lucky am I to receive the rewards for my good deeds!

When was this door locked and sealed? Was this place inhabited by the wicked ones? All these days have been in vain. Perhaps, it was buried in my pile of ignorance, and hence invisible to me.

The key, that is Shri Hari’s grace, came to me, thanks to the power of Guru’s blessings. I joined the company of sincere devotees, and by meditating upon Shri Hari, I opened the sealed lock.

Everyone (and everything) around me vanished. I held tightly in my hand, the torch of Bhakti, which is also the light of Gnana and entered the door. All around me, was this beautiful palace!

This palace was flanked by nine openings, four outer and five inner (nava dwaras). The door to the higher realm was guarded by Jaya and Vijaya. Beyond the threshold, I could behold the central hall (Madhya Mantapa), which shone like a million suns. Such was the splendor of the Lotus-naveled Shri Hari’s abode!

Surrounded by realized souls, there stood the absolute blissful consciousness that is Lord Hari, embracing Sridevi and Bhudevi. Showering him with varied flowers, I stood there, witnessing Shri Vijaya Vitthala who resides inside my heart!

Composer: Shri. Vijaya dasaru (Ankita naama: Vijaya Vitthala)

Raga: Jana Sammodhini

Tala: Kanda Chapu

Reference version: Puttur Narasimha Nayak *

Note: * We also found versions by Vidyabhushana and others.  We chose this one for the way it conveys the majesty of the moment.

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s