೫. ಅಜ್ಞಾನಿಗಳ ಕೂಡೆ

ಅಜ್ಞಾನಿಗಳ ಕೂಡೆ ಅಧಿಕ ಸ್ನೇಹಕ್ಕಿಂತ
ಸುಜ್ಞಾನಿಗಳ ಕೂಡೆ ಜಗಳವೇ ಲೇಸು ।।ಪ।।

ಉಂಬುಡುವುದಕ್ಕಿಲ್ಲದರಸಿ ನೋಲಗಕ್ಕಿಂತ
ತುಂಬಿದೂರೊಳಗೆ ತಿರಿದುಂಬುವುದೇ ಲೇಸು
ಹಂಬಲಿಸಿ ಹಾಳ್ ಹರಟೆ ಹೊಡೆವುದಕ್ಕಿಂತ ಹರಿ
ಯೆಂಬ ದಾಸರ ಕೂಡೆ ಸಂಭಾಷಣೆಯೇ ಲೇಸು ।।೧।।

ಒಡನೆ ಹಂಗಿಸುವನೋಗರವನುಂಬುವುದಕ್ಕಿಂತ
ಕುಡಿನೀರು ಕುಡಿದುಕೊಂಡಿರುವುದೇ ಲೇಸು
ಬಿಡದೆ ಬಾಂಧವರೊಡನೆ ಕಡಿದಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ
ಅಡವಿಯೊಳಜ್ಞಾತವಾಸವೇ ಲೇಸು ।।೨।।

ಮಸೆಯುತಿಹ ಮತ್ಸರದ ನೆರೆಯೊಳಿರುವುದಕ್ಕಿಂತ
ಹಸನಿಲ್ಲದ ಹಾಳುಗುಡಿಯೆ ಲೇಸು
ಬಿಸಜಾಕ್ಷ ಕಾಗಿನೆಲೆಯಾದಿ ಕೇಶವರಾಯ
ವಸುಮತಿಯೊಳು ನಿನ್ನ ದಾಸತ್ವವೇ ಲೇಸು ।।೩।।

Transliteration:

P: Ajnaanigala koode adika snehakinta

Sujnaanigala koode jagalave lesu

1.  Umbuduvudakilladarasi nolagakinta

tumbidoorolage tiridumbuvude lesu

hambalisi haaLharate hodevudakinta hari

yemba dasara koode sambaashaneye lesu

2. Odane hangisuvanogaravanumbuvudakinta

kudineeru kudidukondiruvude lesu

bidade baandavarodane kadidaaduvudakinta

adaviyoLajnaathavaasave lesu

3. Maseyutiha matsarada nereyoLiruvudakinta

hasanillada haaLugudiye lesu

bisajaaksha kaagineleyadi keshavaraaya

vasumatiyoLu ninna dasatvave lesu

Translation:

A dispute with the wise is far better than a deep friendship with the ignorant.

Wandering in search of alms in an abundant nation is far better than being in service of a king who cannot feed his subjects. Having a conversation with the saints who praise the name of Lord Hari is far better than happily gossiping trivial matters.

It is far better to survive by drinking water, than consuming the food served by the one who mocks you. It is far better to live in a forest incognito, than constantly bickering with your relatives.

Instead of living in the neighborhood of envious people, it is better to migrate to a temple in ruins. Of all things on this earth, O Lotus-eyed Lord Keshava, being your dasa is the greatest.

Composer: Shri Kanakadasaru (Ankita naama: Kaagineleyaadikeshava)

Raga: Bageshri

Taala: Adi

Reference version: Shri. Vidyabhushan Teertha Swamiji

(Reference version used only for tune. Some lyrics seem different, and the attribution is made to Shri. Purandara dasaru instead of Shri. Kanakadasaru. Lyrics mentioned here are more in sync with Sangeetha Katti‘s version.)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s